vz-2017PŘEDNESENO NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICÍCH DNE 18.3.2017
Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové!
V souladu se stanovami našeho sdružení Vám dnes předkládám ke schválení zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích v roce 2016. Webová verze zprávy je doplněna odkazy na prezentované aktivity. Součístí souhrnné zprávy je i zpráva o činnosti místního klubu ČS v Michalovcích.

Na předcházejícím Valném shromáždění jsme se sešli v sobotu, 19. března 2016 a mezi jinými dokumenty jsme schválili návrh činnosti pro rok 2016. Jednotlivé programy byly pak realizovány převážně na základě projektů finančně podpořených Úřadem vlády SR v programu Kultura národnostních menšin 2016, dále na základě projektů podpořených finančním darem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a třetím zdrojem financování byl vlastní rozpočet organizace, tvořený příjmy z členského příspěvku a dary – částí 2% daně a sponzorským darem firmy ELTODO. Vlastní zdroje se podílely na financování všech programů bez výjimky a byly z nich hrazeny také režijní a administrativní náklady sdružení. Z finančního daru České republiky byl hrazen Český ples a doplnění knižního fondu spolkové české knihovny. Dále bylo z tohoto daru, který byl v roce 2016 významně větší, než v letech předcházejících, zajištěno spolufinancování projektu Dny české kultury 2016, Ženský sbor Českého spolku v Košicích, měsíčník Stříbrný vítr, webová stránka, a víkendové vzdělávací programy pro děti.
V následující zprávě jsou pro větší přehlednost programy rozděleny do několika oblastí.

 

Kulturní a společenské programy
Každoročně tvoří tyto programy největší část činnosti Spolku, nejinak to bylo i v roce 2016.
Prvním z velkých programů byl 23. ročník Českého plesu v Domě umění 30. ledna, s koncertem orchestru Musica Iuvenalis a sólistů. Dalším programem byl Zahradní koncert v Botanické zahradě 9. června, se svou hudební i společenskou částí (garant Alena Királyová). Ekumenickou slavnost k uctění památky 601. výročí smrti Mistra Jana Husa jsme uspořádali 9. července v prostorách historického reformovaného kostela ve Svinici a spojili jsme ji s následným koncertem projektu Česká hudba v průběhu století ( garantem po smrti Bohumila Kamana Dagmar Takácsová). Svinica byla hostitelem tohoto programu již po několikáté a předcházející tradici v Lúčce jsme tak nahradili novou tradicí ve Svinici, protože kostel má svou historii, související s husity, užívali jej Bratříci při svém působení na Slovensku. Tato slavnost byla věnována také památce člena našeho předsednictva a vikáře Církve československé husitské, Bohumila Kamana, který nás opustil v květnu téhož roku. Početná výprava Českého spolku v Košicích se v září opět zúčastnila setkání Českého spolku na Slovensku v Žiarské dolině, které poctila svou přítomností také velvyslankyně České republiky na Slovensku Livie Klausová.
V neděli 25. září jsme se bavili na Svatováclavském posvícení v hotelu Centrum (garant Marie Harmatová). V jeho programu jsme měli možnost shlédnout vystoupení Malého lidového souboru, tedy zkráceně MLS, který k nám autentický, krásný chodský folklór přivezl až z Plzně. Samozřejmě ani v roce 2016 jsme neopomněli uctít památku patrona košických Čechů, sv. Václava, slavnostní bohoslužbou v den jeho svátku, 28. září.
Oba jmenované programy byly úvodními programy 23. ročníku festivalu Dny české kultury 2016, jehož převážnou část jsme realizovali v měsíci říjnu, s přesahem několika výstav a série historických přednášek až do listopadu (garant Dagmar Takácsová). Programy festivalu byly realizovány nejen v Košicích, ale i ve Staré Ľubovni, Prešově, Trebišově, Michalovcích, Kráľovském Chlmci, Rožňavě a Martině. Bylo uspořádáno spolu 7 koncertů, 3 literárně-hudební programy, 10 výstav, 5 scénických čtení pro děti, promítání dokumentárního filmu s besedou a 3 historické přednášky. Jmenovitě to byly 4 koncerty Doležalova kvarteta, 2 koncerty komorního orchestru Martinů Strings Prague a závěrečný koncert Státní filharmonie Košice, literárně hudební program s verši Františka Halase Hlas domova a 1 program cyklu Už vím, co číst a poslouchat. Z výstav to byly Císař na čtyřech trůnech, Czech Press Photo, Perutě – Wings, Praha, česká a moravská města na pohlednicích z 19. století, Pražská domovní znamení, Literáti z naší čtvrti a výstava díla sourozenců Ivana a Tomáše Čepka a Martiny Tajtákové TRIO, jejíž samostatný projekt realizovala Eva Balušíková. Diváci mohli shlédnout promítání 4. části dokumentárního cyklu České kořeny s názvem České kořeny ve Vancouveru a povídat si s členkou autorského týmu Martinou Fialkovou. Festival jsme ukončili slavnostním shromážděním u Masarykova a Štefánikova pomníku.

Ke kulturním programům patřil v roce 2016 také cyklus minivýstav s názvem Česká kultura v malém, který ve Společenském klubu uvedl postupně výstavy Umělecké P.F., Český fotograf Jan Šibík v Košicích, Malířská tvorba členů Českého spolku v Košicích, Praha centrem Evropy a Podzim očima dětí (garant Jiří Gregorek).
Novinkou ve výstavách byla multimediální výstava MediaArt.CZ, uspořádaná v říjnu ve spolupráci s DIG Gallery v Košicích.
K velmi úspěšným programům patřil tradiční hudebně – literární program České Vánoce 2016 (garant Dagmar Takácsová), který v zaplněném koncertním sálu košického Domu umění v neděli 11. prosince s velkým uspokojením shlédlo víc než 500 diváků. Kvalitní DVD záznam z tohoto dvouhodinového vánočního programu je možné si zakoupit, čím podpoříte také financování činnosti našeho spolku.

Významnou složkou naší kulturní činnosti, která účinně prezentuje českou hudební kulturu, českou menšinu a Český spolek v Košicích je činnost Ženského sboru Českého spolku v Košicích (garant Dagmar Takácsová). Sbor pokračoval ve své činnosti velmi intenzivně během celého roku 2016, který byl již osmnáctým rokem jeho působení. Scházel se k pravidelným zkouškám jednou týdně a absolvoval 3 víkendová soustředění, v březnu, srpnu a listopadu. Od loňského září jej po ukončení působení Oľgy Varínské vede sbormistr Mgr.art PaedDr. Ján Drietomský. Sbor je jediným uměleckým souborem české národnostní menšiny v SR a opět reprezentoval menšinu doma i v zahraničí. V březnu uspořádal v Michalovcích koncert v Basilice minor, v červnu se zúčastnil třídenního festivalu pěveckých sborů ve Vranově n. Topľou, na přelomu září a října zpíval v Praze pro účastníky celosvětové krajanské konference Krajané a identita a stal se vítězem 10. mezinárodního krajanského festivalu, který také svým vystoupením v Rytířském sále Valdštejnského paláce zahájil. K sedmistému výročí narození Karla IV. připravil 30. května literárně-hudební večer Císař římský Karel IV. a ve Dnech české kultury uvedl program Hlas domova. Oba tyto programy natočil Slovenský rozhlas, který je odvysílal v národnostním magazínu. V prosinci absolvoval adventní koncert v Slanci a ve Svinici a velký vánoční program v Košicích České Vánoce 2016, v němž zazněla ve slovenské premiéře Vánoční mše ve starém slohu, současného moravského skladatele Víta Trumpeše v úpravě, věnované skladatelem přímo našemu sboru.

Vzdělávací programy
Do oblasti vzdělávání patřily především programy Společenského klubu, které probíhaly navzdory skutečnosti, že projekt Poznávej klenoty své domoviny byl komisí pro národnostní kulturu české menšiny zamítnut. V roce 2016 to bylo celkem 23 programů v oblasti české literatury, historie, umění, kultury, vědy, hudby, architektury i turistické poznávací aktivity.
Pod vedením paní Miluše Babjákové se členové a zájemci scházeli ve společenském klubu každý čtvrtek mimo prázdnin, na základě předem e-mailem nebo poštou zaslaných měsíčních programů. Při očekávané větší účasti se programy konaly v Bocatiově knihovně, jinak v místnosti Klubu. Zajímavé přednášky připravili sami členové ČSvK, tematicky klub vedla Miluše Babjáková, velkou zásluhu na úspěchu činnosti klubu má Pavol Kraus, který ochotně na požádání promítal dokumentaci k jednotlivým pořadům.
Program Klubu v roce 2016
14. 1. Příběhy pražských domů (p. Babjáková),
28. 1. Architekt Josef Schulz a jeho významné stavby (p. Babjáková),
4. 2. 70 let od založení hudebního festivalu „Pražské jaro“ (p.Novotný),
25. 2. Kapelník Karel Vlach – 30 roků od úmrtí (p.Krásenský),
17. 3. Zorka Janů. Český předválečný, válečný a poválečný film (p. Babjáková),
24. 3. Panovník Karel IV., 600 let od jeho narození (p.Gregorek),
31. 3. Po stopách českého malíře O. Štáfla – vlakový zájezd (p. Babjáková),
7. 4. Podnikatel Tomáš Baťa (p. Čičváková),
28. 4. Spisovatelka Markéta Hejkalová (p. Balušíková),
19. 5. Návštěva výstavy malíře L. Felda a synagógy (p.Babjáková),
26. 5. Návštěva „Malé Prahy“ v Košicích, beseda nad knihou (p. Babjáková),
2. 6. Helena Růžičková – 80 let od narození (p. Timčáková),
8. 9. Jan Karafiát „Broučci“ (p. Budovská),
29. 9. Přednáška „Pozitivní konání“ (p. Krásenský),
6. 10. Češi a Němci na českém území, Benešovy dekrety (p. Babjáková),
13. 10. Cestovatel a spisovatel M. Stingl (p.Šipoš),
26. 10. Zajímavosti obce Kluknava – vlakový zájezd (p. Babjáková),
3. 11. Tak šel život kapelníka – J. Slabák a Moravanka (p. Novotný),
18. 11. Procházka parkem Anička – minulost a součastnost (p. Gregorek),
24. 11. Léta hvězdná a válečná – přednáška o M.R. Štefánikovi (p. Balušíková),
1. 12. Známí podnikatelé 1. čsl. republiky – H. Podolská (p. Babjáková),
8. 12. Hudební odpoledne – André Rieu a orchestr (p. Novotný),
15. 12. Vánoce v české próze a poezii (p. Babjáková).
O všech těchto programech jste se dočetli na naší webové stránce a v časopisu Stříbrný vítr. Projekt patřil jako vždy k nejlepším, návštěvnost se pohybuje obvykle okolo 20 – 25 účastníků a jeho tradice sahá až k začátkům naší činnosti, proto je nepochopitelné rozhodnutí Úřadu vlády SR nepřidělit tomuto projektu dotaci z programu Kultura národnostních menšin pro rok 2016.
Významnému datu české historie – sedmistému výročí narození Karla IV. byl kromě již uvedených výstav, literárně-hudebního večera a klubového vzdělávacího programu věnován také hodinový rozhlasový program, který pro vysílání Radia Lumen připravili J. Gregorek, W. Čičváková, J. Zaťovič a D. Takácsová.
3. ročník hudebně – literárního cyklu s názvem Už vím, co číst a poslouchat (garant Eva Balušíková), navazující na čtyřletou tradici programu Už vím, co budu číst, ve svých 3 částech uvedl vyprávění a hudební ukázky na téma Marta Kubišová, Manon Lescaut a Karel Svoboda.
Podzimní vzdělávací akademie (garant Jiří Gregorek) se v roce 2016 konala v termínu od 4. do 10. září a byla věnována Severní Moravě.
Vzdělávací funkci plní také knihovna Spolku, do níž v roce 2016 bylo zakoupeno 30 nových českých titulů. Do registru byl zařazen i další notový materiál pro ženský sbor.

Programy pro děti a mládež
V roce 2016 jsme realizovali pro děti předškolního a mladšího školního věku vzdělávání v českém jazyku ve čtyřech prodloužených víkendech v březnu, květnu, září a prosinci, hravou formou v programu Čtyři roční období (garant Jitka Smrigová). Všech částí se zúčastnili spolu s dětmi jejich rodiče nebo prarodiče, účastníků bylo v každé části 22.

Soutěžní programy
Soutěž Regionální české spolky ve fotografii (garant Jiří Gregorek) byla vypsána také pro rok 2016 a byl to její 7. ročník. Exponáty soutěže byly vystaveny od 23. června do 6. září ve společenském klubu, vítězové ve 3 kategoriích obdrželi věcné ceny.

Informační a dokumentační činnost
Webová stránka (redaktor Jiří Zaťovič)
Webstránky Českého spolku v Košicích v roce 2016 navštívilo 11 320 unikátních návštěvníků celkem v 22 426 návštěvách, v průběhu kterých shlédli 80 922 stránek. Články byly žánrově rozdělené od pozvánek přes krátké zprávy z akcí, reportáže z výletů a návštěv nejrůznějších míst na Slovensku i v Čechách až po fotoreportáže z nejvýznamnějších akcí, které naše spolky pořádaly a zprávy o dění v krajanských spolcích v dalších zemích. Bohužel se nám stále nedaří rozšířit komunikaci prostřednictvím čtenářských komentářů i když pozitivních reakcí na aktivity Spolku máme hodně. Vybrané články byly i v roce 2016 přetištěny v dvouměsíčníku Stříbrný vítr.
Stříbrný vítr (šéfredaktor Jiří Zaťovič)
Spolkový časopis Stříbrný vítr v roce 2016 vycházel na 16 stránkách v plnobarevné verzi. V roce 2016 bylo vydáno 6 čísel časopisu v celkovém rozsahu 96 stránek v nákladu 400 kusů jednotlivě, celkem v nákladu 2.400 kusů. Časopis má, díky práci korektorky Šárky Popelkové a šéfredaktora dobrou úroveň jazykovou, obsahovou i grafickou.
Obsah a tematické zaměření časopisu v roce 2016 zajišťovala redakční rada. Časopis byl distribuován členům poštovního adresáře Českého spolku v Košicích, do regionálních Českých spolků na Slovensku, do vybraných knihoven a dalších kulturních institucí, do ostatních krajanských spolků jiných národnostních menšin, žijících na Slovensku a také na spolupracující samosprávy. Časopis jsme používali i jako propagační materiál, svědčící o naší práci na mezinárodních setkáních a na dalších akcích Českého spolku, určených pro širokou veřejnost. Elektronická verze časopisu je pro veřejnost a členy e-mailového spolkového adresáře k dispozici na webových stránkách Českého spolku v Košicích (cske.sk).
Kronika a spolková kancelář
Všechna spolková činnost je na vysoké výtvarné a faktografické úrovni dokumentována ve spolkové kronice, autor Jiří Gregorek, jejíž část je digitalizovaná. Zájemci si ji mohou prohlédnout v Českém spolku v Košicích v otvíracích hodinách.
Spolková kancelář obstarává veškerý osobní, písemný, telefonický a mailový styk s členskou základnou a zevními subjekty, stará se o administrativní přípravu a koordinaci projektů a vede hospodářskou agendu. Po loňském odchodu nezapomenutelného Václava Sedlatého vede spolkovou kancelář Pavel Doležal.

Duchovní život, spolupráce s jinými subjekty
V roce 2016 se nadále udržoval řádný běžný stav kapličky sv. Jana Nepomuckého na Dolním Bankově. Protože kaple patří do farnosti Košice – Podhradová, péče o její stavební stav od roku 2015 přešla pod tuto farnost. Potřebné opravy se zatím nerealizovaly. Každou sobotu se v kapli Geriatrického ústavu sv. Lukáše sloužila katolická bohoslužba v českém jazyku, k svátku sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava se sloužila slavnostní liturgie a to na Horním Bankově a v kapli sv. Michala. Pokračovala také spolupráce s Církví československou husitskou, jejíž košickou obec vede dále po smrti Mgr. Bohumila Kamana, člena našeho předsednictva, Mgr. Táborský.
Z regionálních Českých spolků jsme spolupracovali hlavně s Českým spolkem ve Staré Ľubovni a to ve Dnech české kultury, kde jsme realizovali několik programů.
Předsedkyně Českého spolku v Košicích zastupuje českou menšinu ve Výboru pro národnostní menšiny a etnické skupiny, který je poradním orgánem Rady vlády pro lidská práva, národnostní menšiny a rodovou rovnost. Druhou zástupkyní menšiny je PhDr. Hana Zelinová, pracovnice Muzea české kultury v Martině. Pokračovala spolupráce s Kruhem přátel české kultury Bohemia v Budapešti. Při realizaci Dnů české kultury s námi dále v roce 2016 spolupracovala Konzervatoř a Státní filharmonie v Košicích, Slovenské technické muzeum, Štátna vedecká knižnica, Knižnica pre mládež v Košicích, Detská knižnica Slniečko v Prešově, Ľubovnianska knižnica ve Staré Ľubovni, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovcích, PKO Prešov, Zemplínska knižnica v Trebišově, Generální konzulát Maďarska v Košicích, Csemadok v Rožňavě, Dom maďarskej komunity Medzibodrožia v Kráľovském Chlmci a České centrum Bratislava. Všem těmto patří náš dík za spolupráci.

Děkuji všem členům předsednictva Českého spolku v Košicích za svědomitou a poctivou práci v prospěch české menšiny, jak garantům projektů, tak hospodářce Jiřině Tóthové, Boženě Trautenberegerové, která se příkladně stará o agendu PR, službě v kanceláři (Marie Koscelanská, Eva Timčáková, Oľga Budovská), Blance Sedlaté, která pomáhá s projektovou agendou, Zdeňce Hlouškové za péči o kapličku sv. Jana Nepomuckého, jí i pánům kaplanům Petrovi Janovi a Slavomíru Engelovi za péči o české katolické bohoslužby, tajemníkovi Spolku Ing. Doležalovi za vedení administrativní agendy. Děkuji revizní komisi, redakční radě a korektorce časopisu Šárce Popelkové. Za 17 let práce pro náš sbor děkuji bývalé dirigentce sboru Oľze Varínské, za činnost v roce 2016 korepetitorce Zuzaně Žegleňové a poradci sboru Karolovi Petróczimu. Za nový, velmi zodpovědný a vysoko profesionální přístup k vedení sboru od září 2016, kterého výsledky jsou již viditelné, děkuji sbormistru Jánovi Drietomskému. V neposlední řadě děkuji celému Ženskému sboru Českého spolku za prezentaci české hudební kultury, za vzornou reprezentaci české menšiny a našeho menšinového sdružení.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích

Zpráva o činnosti Místního klubu Michalovce Českého spolku v Košicích za rok 2016

Vážení členové spolku!

Předkládám za náš Místní klub zprávu o činnosti. Naše činnost byla financována na základě vypracovaných projektů dotovaných Úřadem vlády SR v programu „Kultura národnostních menšin 2016“ a členských příspěvků. Výrazně nám v našich aktivitách pomáhaly kulturní instituce, které s klubem spolupracují: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a Zemplínske regionálne osvetové stredisko v Michalovcích. Hlavním cílem naší činnosti bylo udržení identity, tradic a kulturních hodnot české menšiny žijící v Michalovcích.
Cyklus přednášek z české historie – Osoby a události – připravil JUDr. M. Schýbal. Projekt sestával ze čtyř přednášek zaměřených na nejdůležitější historickou událost – 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. a na historii rodu Přemyslovců. Besedy byly uskutečňovány nejen pro členy a veřejnost, ale i pro žáky místních škol.
15. června jsme navštívili zámek v Markušovcích na Spiši, prohlédli jsme si expozici historického nábytku a letohrádek Dardanely.
Cyklus přednášek o životě a díle českých básníků 19. století realizovala Mgr. V. Vojníková formou čtyř literárně – vzdělávacích akcí. Znovu nám připomenula tvorbu K. H. Máchy, K. J. Erbena, Jana Nerudy a Jaroslava Vrchlického. 14. června uskutečnila přednášku i pro studenty SOŠ Michalovce o K. H. Máchovi. Program Ing. O. Krásenského s názvem Karel Vlach se konal v září. Tento program byl prezentací swingové hudby v zájmu prohloubení česko-slovenské vzájemnosti. Zásluhou autora programu už léta znějí v Michalovcích české písně.
Setkaní na Zemplínské Šíravě se konalo v srpnu. Spojili jsme posezení na Salaši s kulturním zážitkem, o který se postaral svým hudebním vystoupením p. Krásenský.
28. října jsme si připomenuli 98. výročí vzniku ČSR vzpomínkovou slavností a položením kytice k bustě M. R. Štefánika. Vyjádřili jsme úctu tomuto politiku, který se spolu s T. G. Masarykem a E. Benešem zasloužil o vznik prvního společného státu.
Nové informace jsme získali z přednášky, kterou organizoval Český spolek v Košicích a České centrum v Bratislavě ve spolupráci se Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovcích. 22. listopadu v rámci Dní české kultury 2016 to byla přednáška s názvem Karel IV. – pragmatický státník s vizí do budoucna. Prednášajícim byl historik Mgr. Zdeněk Žalud PhD.
Závěr roku, 15.prosince už tradičně patřil Českým Vánocům v Michalovcích. Snažíme se tu o prezentaci českých a moravských vánočních zvyků. Tentokrát byly zaměřeny na historii koled v Čechách a na Moravě. Organizátorkou byla Mgr. V. Vojníková. Neodmyslitelnou součástí byla soutěž ve vánočním pečení a povídání. Starším členům jsme připomněli atmosféru Vánoc jejich dětství a ukázali vánoční zvyky. Každý účastník obdržel bulletin věnovaný vánočním zvykům a historii koled. Vánoční koncert o den později uskutečnil p. Krásenský v Zemplínském regionálním osvětovém středisku, kde zazněly české vánoční písně.
Naší činností se snažíme zvýšit národní povědomí Čechů a Moravanů žijících v Michalovcích. Scházíme se jednou měsíčně v ZK GZ Michalovce.

Mgr. Vlasta Vojníková, předsedkyně MK Michalovce

{jcomments on}

mersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayanmersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayan