vz-2018PŘEDNESENO NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICÍCH DNE 24. 3. 2018
Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové!
V souladu se stanovami našeho sdružení Vám předkládám ke schválení zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích v roce 2017. Po skončení zprávy se k některým programům vrátíme v krátké obrazové dokumentaci.
Jednotlivé programy byly realizovány na základě projektů finančně podpořených Úřadem vlády SR v programu Kultura národnostních menšin 2017, dále na základě projektů podpořených finančním darem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a třetím zdrojem financování byl vlastní rozpočet organizace, tvořený příjmy z členského příspěvku a dary – částí 2% daně a sponzorským darem firmy ELTODO. Vlastní zdroje se podílely na financování všech programů bez výjimky a byly z nich hrazeny také režijní a administrativní náklady sdružení. Z finančního daru České republiky byl hrazen Český ples a doplnění knižního fondu spolkové české knihovny. Dále bylo z tohoto daru zajištěno spolufinancování projektů Dny české kultury 2017, Ženský sbor Českého spolku v Košicích, měsíčník Stříbrný vítr, webová stránka, a víkendové vzdělávací programy pro děti.
Samostatnou částí zprávy o činnosti Spolku za rok 2017 je také zpráva o činnosti našeho Místního klubu v Michalovcích.
V následující zprávě jsou pro větší přehlednost programy rozděleny do několika oblastí.

Kulturní a společenské programy.

I v roce 2017 tvořili tyto programy největší část činnosti Spolku.
rvním z nich byl 24. ročník Českého plesu v Domě umění 21. ledna, s koncertem české vokální skupiny Prime Time Voice. Dalším programem byl 15. ročník Zahradního koncertu v Botanické zahradě 8. června, se svou hudební i společenskou částí – účinkovala dětská taneční skupina Brellart a mládežnický orchestr Klasik band (garant projektu Alena Királyová). Ekumenickou slavnost k uctění památky 602. výročí smrti mistra Jana Husa jsme uspořádali 1. července v prostorách historického reformovaného kostela ve Svinici a spojili jsme ji s následným koncertem projektu Česká hudba v průběhu století (garant projektu Jiří Zaťovič). Početná výprava Českého spolku v Košicích se v září opět zúčastnila setkání Českého spolku na Slovensku v Žiarské dolině.
V neděli 24. září jsme uspořádali Svatováclavské posvícení v hotelu Centrum, s vystoupením moravské cimbálové muziky Podluží (garant projektu Marie Harmatová).  Památku patrona košických Čechů, sv. Václava, jsme uctili slavnostní bohoslužbou v den jeho svátku, 28. září.
V měsíci říjnu, s přesahem do posledních dní září a prvních dní listopadu jsme realizovali programy 24. ročníku festivalu Dny české kultury 2017. Programy festivalu byly realizovány v Košicích, ve Staré Ľubovni, Prešově, Trebišově, Michalovcích a Martině. Bylo uspořádáno celkem 9 koncertů, 8 výstav, 5 scénických čtení pro děti a 1 čtení pro dospělé a 1 literárně – hudební program. Jmenovitě to byly 2 koncerty Hudba českého baroka (Košice, Martin), ve kterých jsme představili málo hraná díla českého baroka, 3 koncerty českého klavíristy Matyáše Nováka Romantický klavír (Košice, Prešov, Stará Ľubovňa), 3 koncerty souboru Bonifantes (Košice, Prešov, Stará Ľubovňa) a závěrečný koncert Státní filharmonie Košice s českým houslovým virtuosem Ivanem Ženatým a českým dirigentem Petrem Vronským. Z výstav to byla výstava českých ilustrací dětských knih (Michalovce, Trebišov), výstava o českém vědci Bedřichu Hrozném (Košice), výstava Čeští umělci a Slovensko (Košice), výstava Sofiina volba po česku (Košice, Stará Ľubovňa) provázená v Košicích přednáškou autorky Judity Matyášové a výstava FA ČVUT (Prešov, Košice). Scénických čtení pro děti ve spolupráci s dětskými knihovnami bylo 5 (Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, St. Ľubovňa) a pro dospělé 1 čtení v Košicích. Festival jsme ukončili slavnostním shromážděním u Masarykova a Štefánikova pomníku (garant projektu Dagmar Takácsová). Na organizaci festivalu jsme spolupracovali s českým Centrem Bratislava, s Českým spolkem na Slovensku a mnoha kulturními institucemi z Košic a východního Slovenska.

Ke kulturním programům patřil v roce 2017 také cyklus minivýstav s názvem Česká kultura v malém, který ve Společenském klubu uvedl postupně výstavy Královské koruny, malíř Zdeněk Hajný, malířská tvorba členů Českého spolku v Košicích, výstava dětských výtvarných prací Jak bydlely princezny a výstava fotografií Krásy a památky České republiky. K výtvarným aktivitám řadíme také Výtvarný seminář – třídenní malířský plenér pro 14 členů Českého spolku v Košicích ve dnech 29. – 31. května (garant obou projektů Jiří Gregorek).
K  velmi úspěšným programům patřil tradiční hudebně – literární program České Vánoce 2017, který v zaplněném koncertním sále košického Domu umění v neděli 10. prosince s velkým uspokojením shlédlo téměř 600 diváků. Kvalitní DVD záznam z tohoto dvouhodinového vánočního programu je možné si zakoupit, čímž podpoříte také financování činnosti našeho spolku (garant projektu Dagmar Takácsová).

Významnou složkou naší kulturní činnosti, která účinně prezentuje českou hudební kulturu, českou menšinu a Český spolek v Košicích je činnost Ženského sboru Českého spolku v Košicích. Sbor pokračoval pod vedením sbormistra Mgr. art PaedDr. Jána Drietomského ve své činnosti velmi intenzivně během celého roku 2017, který byl již devatenáctým rokem jeho působení. Scházel se k pravidelným zkouškám jednou týdně a absolvoval 3 víkendová soustředění, v březnu, srpnu a listopadu. Sbor je jediným uměleckým souborem české národnostní menšiny v SR a opět reprezentoval menšinu doma i v zahraničí. Sbor absolvoval 3 velikonoční koncerty, 23. 4. v Košicích – Juhu, 26. 4. v Michalovcích, 30. 4. v Košicích – Pereši. Zúčastnil se festivalu Foerstrovy Osenice ve dnech 2. – 4. 6., dále absolvoval 2 adventní koncerty – 3. 12. v obci Štós, 7. 12. v Praze, pod záštitou velvyslance SR v ČR Petra Weise a ve spolupráci se sdružením České kořeny, Slovenským institutem a Obcí Slováků. Z pražského koncertu byla zhotovena zvuková nahrávka. 2 vánoční koncerty absolvoval sbor v Košicích a to 14. 12. pro UPJŠ a 17. 12. pro penzión Arcus, dále vystoupení v programu České Vánoce 2017 a vystoupil v programu Vánoční tradice národnostních menšin 16. 12. v Košicích (garant projektu Dagmar Takácsová).

Vzdělávací programy.

Do oblasti vzdělávání patřily především programy Společenského klubu. V roce 2017 to bylo v literárním projektu Slovo domova 9 programů a v oblasti české hudby, historie, umění a turistických poznávacích aktivit 14 programů. Členové a zájemci se scházeli ve společenském klubu každý čtvrtek mimo prázdnin v počtu obvykle 20 – 25. Zajímavé přednášky připravili sami členové ČSvK , tematicky klub vedla garantka projektu Miluše Babjáková, velkou zásluhu na úspěchu činnosti klubu má Pavol Kraus, který ochotně na požádání promítal dokumentaci k jednotlivým pořadům a Marie Harmatová, která se starala o občerstvení. O všech těchto programech jste se dočetli na naší webové stránce a v časopisu Stříbrný vítr. Následuje programový přehled:
26. 1. Spisovatelka a dramatička Gabriela Preissová
2. 2. Historie podniku  Maršnerových a továrny Orion
9. 2. Houslový virtuóz  N. Paganini  v Praze, přehrávky
23. 2. Spisovatelka Jarmila Glazarová
9. 3. Autoři  hudby  k českým seriálům,  přehrávky
23. 3. Bratří Mrštíkové a malířka Z. Braunerová
30. 3. Vzpomínání na hudební  těleso Kučerovci,  přehrávky
6. 4. Karel Hašler, přehrávky
20. 4. Jak si pamatujeme Košice a okolí ze starých fotografií
27. 4. Prozaik a exilový spisovatel Josef Škvorecký
11. 5. Historie  Košického  lesoparku Jahodná – Repy – Alpinka – poznávací procházka
18. 5. Básník a prozaik Svatopluk Čech
25. 5. Historie Črmelských mlýnů a fabrik – poznávací procházka
15. 6. Básník, spisovatel a dramatik Fráňa Šrámek
22. 6. Vlakový zájezd do Borši (zámek Rákocziho)
28. 9. Ludvík van Beethoven v Praze, přehrávky
14. 10. T. G. Masaryk v Turci – zájezd do Martina
19. 10. Výročí narození Marie Terezie
2. 11. Pražské hřbitovy a hroby českých osobností
23. 11. Malíři Jan Zrzavý a Adolf Kašpar
30. 11. Spisovatelka Karolína Světlá
7. 12. Oskar Nedbal, přehrávky
14. 12. Básníci K. J. Erben a J. Seifert

4. ročník hudebně – literárního cyklu s názvem Už vím, co číst a poslouchat, navazující na čtyřletou tradici programu Už vím, co budu číst, ve svých 3 částech uvedl vyprávění a hudební ukázky na téma Erben – Dvořák Zlatý kolovrat, Waldemar Matuška a Miloš Forman (garant projektu Eva Balušíková).
Podzimní vzdělávací akademie se v roce 2017 konala v termínu od 3. do 9. září a byla věnována Středočeskému kraji (garant projektu Jiří Gregorek).
Vzdělávací funkci plní také knihovna Spolku, do níž byly v roce 2017 zakoupeny nové české tituly v počtu 20. Do registru byl zařazen i další notový materiál pro ženský sbor.

Programy pro děti a mládež.

V roce 2017 jsme realizovali pro děti předškolního a mladšího školního věku vzdělávání v českém jazyce ve čtyřech prodloužených víkendech v dubnu, srpnu, říjnu a prosinci, hravou formou v programu Patálie brouka Pytlíka, a ve dnech 2. – 7. 7. vzdělávací letní tábor Prázdniny s Křemílkem a Vochomůrkou. Všech částí se zúčastnili spolu s dětmi jejich rodiče nebo prarodiče, účastníků bylo v každé části 25 (garant projektu Jitka Smrigová).

Informační a dokumentační činnost.

Webstránky Českého spolku v Košicích (šéfredaktor Jiří Zaťovič) sídlí na adrese cske.sk. Tak jako v předchozím období, i v roce 2017 přinášely členům spolku, ale i ostatním návštěvníkům informace o dění ve spolku, avíza na zajímavé akce, pozvánky a obrazové galerie z aktivit v rámci jednotlivých projektů.
Z pohledu statistiky:
Webstránky navštívilo v roce 2017 14 394 návštěvníků, denně v průměru 40. Absolvovali 40 520 návštěv s denním průměrem 111 návštěv a v době těchto návštěv shlédli 115 888 stránek, co znamená denní průměr 318 shlédnutých stránek. Ve srovnání s rokem 2016 jsme zaznamenali nárůst ve všech ukazatelích: 27 % nárůst počtu návštěvníků (2016 – 11 320), 80 % nárůst návštěv (2016 – 22 426) a 43 % nárůst počtu shlédnutých stránek (2016 – 80 922). Průměrná délka návštěvy webu se měsíčně pohybovala v rozmezí 81 – 263 sekund.
Na webstránkách bylo v roce 2017 zveřejněno 107 příspěvků. Dlouhodobým problémem je komunikace návštěvníků a jejich reakce na publikované materiály. V roce 2016 žádný z návštěvníků nekomentoval přečtené články. Z tohoto pohledu je 18 komentářů v roce 2017 obrovský skok kupředu, stále je to ovšem průměrná reakce na jeden ze šesti zveřejněných článků. Domníváme se, že je to způsobeno věkovou skladbou návštěvníků webu. Starší generace vnímá internet jako trochu cizí a nepřátelské, byť informační médium a necítí potřebu sdílet své myšlenky ve veřejném prostoru. Potvrzuje nám to i fakt, že na setkáních společenského klubu vznášejí členové spolku připomínky a návrhy k chodu webu.
Z hlediska přínosu jsou webstránky Českého spolku v Košicích velmi důležitou součástí celkové činnosti a vytvářejí platformu pro přenos informací jak směrem k členské základně, tak k majoritní společnosti, spřáteleným krajanským spolkům a kulturním institucím, se kterými se podílíme na kvalitní nabídce českého kulturně-společenského života na Slovensku.
V roce 2017 vycházel již devátým rokem spolkový časopis – dvouměsíčník Stříbrný vítr (šéfredaktor Jiří Zaťovič). Po stabilizování redakční rady a rozšíření řad dopisovatelů a fotografů jsme přistoupili k rozšíření rozsahu ze 16 na 20 stránek. Zavedli jsme další pravidelné rubriky, z nich největší ohlas získala Dětská hlídka, určená nejmladší generaci. Členové redakční rady se ujali úkolu přípravy podkladů pro vybrané rubriky. Výrazně se zvýšila i jazyková kvalita časopisu díky pečlivé korektorské práci Šárky Popelkové. Větší péči jsme věnovali i výběru fotografií. Odrazilo se to na celkové kvalitě časopisu a jeho vzhledu. Stříbrný vítr v roce 2017 přinesl 63 článků od 14 autorů, doprovázených 180 fotografiemi 18 autorů. To vše na 120 stránkách (6 čísel v rozsahu 20 stránek) formátu A 4 v plnobarevném provedení. Časopis vycházel v průměrném nákladu 450 kusů, které byly distribuovány členům Českého spolku v Košicích, ostatním regionálním českým spolkům na Slovensku, jiným národnostním sdružením a samosprávním institucím se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Pro zájemce je k dispozici i elektronická verze časopisu na webu cske.sk/stribrny-vitr.html. Pro zajímavost, v roce 2017 si jednotlivá čísla časopisu prohlédlo 465 – 381 – 389 – 247 – 121 – 79 návštěvníků (první číslo bylo zveřejněno v březnu, šesté v prosinci). Časopis jsme používali i jako propagační materiál, svědčící o naší práci na mezinárodních setkáních a na dalších akcích Českého spolku, určených pro širokou veřejnost.
Ve Stříbrném větru jsme se soustředili především na informování o dění v Českém spolku v Košicích a v případě zájmu i v dalších regionálních spolcích. Aktivně vyhledáváme témata, která by mohla naše čtenáře zajímat a máme dobrou odezvu na zveřejněné materiály. Zvlášť nás těší Dětská hlídka, díky níž můžeme k činnosti ve spolku přitáhnout i mladší generaci rodičů a jejich dětí, kteří jsou (až na vzácné výjimky) druhou nebo i třetí generací Čechů, žijících na Slovensku.
Spolupráce s regionálními českými spolky je na bázi dobrovolnosti, vítáme ji a jsme rádi, když můžeme informovat o jejich akcích a úspěších. Žel odezva, přes opakované nabídky, je minimální. Přesto považujeme spolkový časopis za velmi důležitý prostor pro výměnu informací a aktivní komunikaci. Významnou roli sehrává časopis i jako dobová dokumentace činnosti Českého spolku v Košicích a kdo vlastní všechna dosud vydaná čísla, má přehled o nejvýznamnějších aktivitách členů spolku v uplynulých devíti letech.

Kronika a spolková kancelář.

Všechna spolková činnost je na vysoké výtvarné a faktografické úrovni dokumentována ve spolkové kronice, autor Jiří Gregorek, která je digitalizovaná. Zájemci si ji mohou prohlédnout v Českém spolku v Košicích v otvíracích hodinách.
Spolková kancelář obstarává veškerý osobní, písemný, telefonický a mailový styk s členskou základnou a zevními subjekty, stará se o administrativní přípravu a koordinaci projektů a vede hospodářskou agendu. Spolkovou kancelář vede Pavel Doležal za pomoci Roberta Morvaye.

Duchovní život, spolupráce s jinými subjekty.

V roce 2017 jsme odevzdali udržování řádného běžného stavu kapličky sv. Jana Nepomuckého farnosti Košice – Podhradová, avšak tolik potřebné opravy se zatím nerealizovaly a objekt chátrá.  Každou sobotu se v kapli Geriatrického ústavu sv. Lukáše sloužila katolická bohoslužba v českém jazyku, k svátku sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava se sloužila slavnostní liturgie a to na Horním Bankově a v kapli sv. Michala. Pokračovala také spolupráce s Církví československou husitskou.
Z regionálních Českých spolků jsme spolupracovali hlavně s Českým spolkem ve Staré Ľubovni a v Martině, a to ve Dnech české kultury 2017, kde jsme realizovali několik programů.
Předsedkyně Českého spolku v Košicích zastupuje českou menšinu ve Výboru pro národnostní menšiny a etnické skupiny jako jeho místopředsedkyně a celý VNMES pak v Radě vlády pro lidská práva, národnostní menšiny a rodovou rovnost. Pokračovala spolupráce s Kruhem přátel české kultury Bohemia v Budapešti. Při realizaci Dnů české kultury nebo jiných programech s námi dále v roce 2017 spolupracovala Státní filharmonie v Košicích, Slovenské technické muzeum, Múzeum V. Lofflera, Štátna vedecká knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica pre mládež v Košicích, Detská knižnica Slniečko v Prešově, Ľubovnianska knižnica ve Staré Ľubovni, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovcích, PKO Prešov, Zemplínska knižnica v Trebišove a České centrum Bratislava. Všem těmto patří náš dík za spolupráci.
Děkuji všem členům předsednictva Českého spolku v Košicích, jejichž funkční období dnes končí, za svědomitou a poctivou práci v prospěch české menšiny, jak garantům projektů, tak hospodářce Jiřině Tóthové, Boženě Trautenberegerové, která se příkladně stará o agendu PR, službě v kanceláři (Marie Koscelanská, Eva Timčáková, Oľga Budovská), Aleně Királyové za péči o kancelář a poštu, Blance Sedlaté, která pomáhá s projektovou agendou, Zdeňce Hlouškové za péči o kapličku sv. Jana Nepomuckého, jí i pánům kaplanům za péči o české katolické bohoslužby, tajemníkovi Spolku Ing. Doležalovi a Robertu Morvayovi za vedení administrativní agendy. Děkuji revizní komisi, redakční radě a korektorce časopisu Šárce Popelkové, sbormistru Jánovi Drietomskému, který činnost ukončil s koncem roku 2017 a korepetitorce Zuzaně Žegleňové. V neposlední řadě děkuji celému Ženskému sboru Českého spolku za prezentaci české hudební kultury, za vzornou reprezentaci české menšiny a našeho menšinového sdružení.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích

Zpráva o činnosti Místního klubu Michalovce Českého spolku v Košicích za rok 2017

Vážení členové spolku!
Předkládám za náš místní klub zprávu o činnosti. Naše činnost byla financována z dotací Úřadu vlády SR v programu „Kultura národnostních menšin 2017“ a členských příspěvků. Výrazně nám v našich aktivitách pomáhaly kulturní instituce, které s klubem spolupracují: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a Zemplínske regionálne osvetové stredisko v Michalovcích. Hlavním cílem naší činnosti bylo udržení identity, tradic a kulturních hodnot české menšiny žijící v Michalovcích.
Cyklus přednášek z české historie – Osoby a události – připravil JUDr. M. Schýbal. Projekt sestával ze čtyř přednášek zaměřených na historické osoby a události – Jiří z Poděbrad, Bratříci na Slovensku, Alois Jirásek a Středověké hornictví v Čechách a na Slovensku. Besedy byly uskutečňovány nejen pro členy a veřejnost, ale i pro žáky.
Cyklus přednášek o životě a díle českých básníků 20. století realizovala Mgr. V. Vojníková formou čtyř literárně-vzdělávacích akcí. Znovu jsme si připomněli tvorbu J. Wolkera, P. Bezruče, S. K. Neumanna a V. Nezvala. Program p. Ing. O. Krásenského „Jaromír Vejvoda – Škoda lásky“ se konal v září. Zásluhou Ing. Krásenského už léta znějí v Michalovcích české písně.
Setkaní na Zemplínské Šíravě se konalo v srpnu. Spojili jsme posezení na Salaši s kulturním zážitkem, o který se postaral svým hudebním vystoupením p. Krásenský.
28. října jsme si připomenuli 99. výročí vzniku ČSR vzpomínkovou slavností a položením kytice k bustě M. R. Štefánika. Vyjádřili jsme úctu tomuto politikovi, který se spolu s T. G. Masarykem a E. Benešem zasloužil o vznik společného státu.
Závěr roku, 18. prosince už tradičně patřil Českým Vánocům v Michalovcích. Snažíme se tu o prezentaci českých a moravských vánočních zvyků. Tentokrát byly zaměřeny na historii vánočního stromečku v Čechách a na Moravě. Organizátorkou byla Mgr. V. Vojníková. Neodmyslitelnou součástí byla soutěž ve vánočním pečení a povídání. Starším členům jsme připomněli atmosféru Vánoc jejich dětství a ukázali vánoční zvyky. Každý účastník obdržel bulletin věnovaný vánočním zvykům. Vánoční koncert, ve kterém zazněly české vánoční písně, se uskutečnil v Zemplínském osvětovém středisku pod taktovkou O. Krásenského.
Naší činností se snažíme zvýšit národní povědomí Čechů a Moravanů žijících v Michalovcích. Scházíme se jednou měsíčně v Zemplínské knihovně Gorazda Zvonického Michalovce.

Mgr. Vlasta Vojníková,
předsedkyně MK Michalovce Českého spolku v Košicích

[widgetkit id=182]

{jcomments on}

error: Obsah je chránený!!