PŘEDNESENO NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICÍCH DNE 19 .3. 2016

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové!
V souladu se stanovami našeho sdružení Vám, jako nejvyššímu jeho orgánu, předkládám ke schválení zprávu o činnosti v roce 2015.
Na předcházejícím Valném shromáždění jsme se sešli v sobotu, 21. března 2015 a mezi jinými dokumenty jsme schválili návrh činnosti pro rok 2015. Jednotlivé programy byly pak realizovány převážně na základě projektů finančně podpořených Úřadem vlády SR v programu Kultura národnostních menšin 2015, dále na základě projektů podpořených finančním darem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a třetím zdrojem financování byl vlastní rozpočet organizace, tvořený příjmy z členského příspěvku. Vlastní zdroje se podílely na financování všech programů bez výjimky a byly z nich hrazeny také režijní a administrativní náklady sdružení. Z finančního daru České republiky byl hrazen Český ples a doplnění knižního fondu spolkové české knihovny a zajištěno spolufinancování projektu Dny české kultury 2015, Ženský sbor Českého spolku v Košicích, měsíčník Stříbrný vítr, webová stránka, a ví­kendové programy pro děti.
Samostatnou částí zprávy o činnosti Spolku za rok 2015 je také zpráva o činnosti našeho Místního klubu v Michalovcích, kterou po skončení mojí zprávy přednese jeho předsedkyně, Vlasta Vojníková.
V následující zprávě jsou pro větší přehlednost programy, jako vždy, rozděleny do několika oblastí.

 

Dokumenty ČSKEZpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2015