Nebát se a nekrást…

Kdo by dnes neznal jedno ze zásadních rčení našeho prvního prezidenta, zakladatele reubliky Československé Tomáše Garrique Masaryka, nebo, jak ho v dnešní zrychlené době označujeme TGM. Byť po sto + 2 letech od vzniku prvního společného státu Čechů a Slováků (a rovněž dalších národů) se v našich krajích leccos semlelo a toto heslo, podávané dál šeptanou poštou se zkomolilo do toho, co nejvíc vyznávají naši současní politikové, stále v nás rezonuje vyšší princip mravní, jehož nositelem byl právě TGM.
Dnes uplyne 170 let od narození „tatíčka Masaryka“. Opakovat obecně známá data z jeho života soukromého i činorodého a inspirujícího života veřejného přenecháme jiným. Nabízíme vám chvilku s citáty z Masarykových děl a proslovů. A určitě budete s námi souhlasit, že kdo se jednou začetl do kteréhokoliv Masarykova díla, pocítil síli jeho ducha a osobnosti.
Čtěte a přemýšlejte a vzpomínejte!

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“

„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“

„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“

„Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“

„Žena mužovi je úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší.“

„Lid je jediný zdroj veškeré státní moci. Ano, ale jednotlivec nesmí se schovávat za lid a za masu.“

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

„Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.“

„Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.“

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

„Právo trestat smrtí je právo hrozné, a soudíc podle jeho dějin a vývoje, bude v budoucnosti zrušeno. Neptejte se, jak mně bylo, když jsem návrhy na vykonání trestu smrti podpisoval. Trest smrti mi není hlavně odplatou ani zastrašením, není zajištěním proti nebezpečnému zločinci; má-li smysl a oprávnění, tedy pouze jako expiace. Nic nevyváží a nevykoupí tak strašnou věc, jako je surová a zištná vražda na člověku, než smrt; takový vrah se provinil na celém člověčenstvu. Ale i to platí jen pro dnešní stav kulturní – budoucí věky budou mít víc možností prevence, nápravy a převychování – i jasnější poznání kriminální odpovědnosti.“

„Popravy jsou ty nejďábelštější druhy zabití, poněvadž je schvalují lidé vládnoucí – s úplným klidem a rozmyslem, s dostatečnou lhůtou pro udělení milostí, pod ochranou bodáků. Jsou to nejsurovnější zbytky středověké inkvizice.“

„Kritika není negace.“

„Násilná revoluce branná nebrání politické svobody, naopak je poškozuje.“

„Člověk bez národa byl by ničím.“

„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“

„Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“

„Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály.“

„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“

„Podstata demokracie je v administraci a samosprávě. Demokracie není panování.“

„Jsou lidé, kteří nechtějí sebe znát; sebepoznání prý je těžké.“

„Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.“

„Náboženství – jmenovitě myslím na náboženství monotheistická – dodává člověku vírou v Boha a v nesmrtelnost ve všech okolnostech života útěchy, ve všech protivenstvích naděje a posiluje jeho lásku k lidstvu; proto je nábožný člověk za všech okolností života veselý, jeho víra, jeho přesvědčení a jeho jistota poutá ho nejenom k nebi, nýbrž zároveň k zemi, k životu.“

„Škodit a překážet dovede i nejhloupější člověk.“

„Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: „Stát jsem já.“ Nebo skromněji: „I já jsem stát.““

„Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.“

„Slušný člověk pomáhá vždy tomu, kdo toho nejvíc potřebuje. To se nám vrátí. Vždyť přece stojí za něco, že máme ve světě pověst slušných lidí.“

„Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají; ale nejmíň a nejpovrchněji chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní. Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli – to by, pane, bylo veliké misionářství, a potřebnější, než jít kázat Negrům; ti věří po svém, ale věří.“

„Demokracie nepanuje, ale opravuje.“

„Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“

„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

„Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.“

„Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.“

Zdroj citátů
Galerie hrdosti„Nebát se a nekrást!“ aneb připomínáme si 170. výročí narození TGM