Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v čase od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 zrealizuje ďalšie Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
Sčítanie je najrozsiahlejšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie na Slovensku. Na celom svete má viac ako 100 ročnú tradíciu. Je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, ktoré sa uskutočňujú pod záštitou Európskej únie a Organizácie spojených národov. Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje osobitný zákon. Zúčastniť sa na sčítaní je právom, ale súčasne aj zákonnou povinnosťou.
Na čo je potrebné zbierať údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch? Sčítanie je jedinečným zdrojom informácií o stave spoločnosti, o zmenách jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúr, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní. Sčítanie vytvára súbor nenahraditeľných informácií dostupných širokej verejnosti aj úradom. Tieto potom spracúvajú príslušné inštitúcie do rôznych analýz. Na ich základe sa následne prijímajú zásadné politické, sociálne a ekonomické rozhodnutia v štátnej, verejnej aj privátnej sfére. Sú dôležité aj pre územné plánovanie obcí, napr. pre prijímanie riešení v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Regióny získajú podrobný prehľad o prírastku nových bytov, o podiele neobývaných domov, ale aj o obnove bytového fondu a potrebe budovania nových bytov či infraštruktúry – lekární, obchodov, škôl a škôlok, zariadení pre starších občanov a podobne.
Zber údajov bude prebiehať elektronicky, pričom dáta, ktoré už občan zveril štátu (napríklad dáta Sociálnej poisťovne, alebo z Registra fyzických osôb) si Štatistický úrad dohľadá sám. Občan bude odpovedať na otázky len o tých skutočnostiach, ktoré nie sú nikde zachytené (napríklad národnosť, náboženstvo, materinský jazyk a podobne).
Ako prebehne samotné sčítanie obyvateľov? Obyvateľ sa sčíta vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Má pri tom 2 možnosti:
– sčíta sa sám (prípadne ho sčíta zákonný zástupca) alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom online aplikácie v pohodlí domova – na vlastnom počítači, mobile, tablete či inom elektronickom zariadení.
– ak nemá žiadne elektronické zariadenie, môže použiť zariadenie umiestnené na najbližšom kontaktnom mieste. V každej obci bude minimálne jedno kontaktné miesto, vo väčších miestach ich bude viac (sieť kontaktných miest), napríklad v sídle obecného či mestského úradu, pošte a i., teda na INTEGROVANÝCH OBSLUŽNÝCH MIESTACHOBČANA (IOMO). Obyvateľ sa tu bude môcť sčítať sám alebo prostredníctvom asistenta sčítania. Asistent bude pôsobiť na kontaktnom mieste alebo na požiadanie príde priamo za obyvateľom.
Súčasťou sčítacieho formulára je otázka ohľadne národnosti, kde máte možnosť vybrať si z ponúknutých možností bežne uvádzaných v Slovenskej republike. Ak zvolíte „iná“ otvorí sa Vám okno a môžete vpísať svoju inú národnosť. Ďalšia otázka Vás vyzve, aby ste uviedli ďalšiu národnosť, ak cítite potrebu a postup sa opakuje. Môžete vybrať z menu alebo vpísať vlastnú. Dôvodom dvoch otázok k národnosti je, že v SR máme veľa napríklad zmiešaných rodín, kde síce môžete uvádzať slovenskú národnosť, ale máte potrebu sa hlásiť aj ku kultúrnemu odkazu svojich predkov, ktorí boli napríklad českej národnosti.
Z hľadiska štatistického zisťovania národnosť vyjadruje Vašu príslušnosť k národu alebo etnickej skupine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúce štátne občianstvo, materinský jazyk, ani reč, ktorú prevažne používate alebo lepšie ovládate, ale Vaše vlastné rozhodnutie o príslušnosti k národu alebo etnickej skupine. Národnosť detí do 15 rokov sa vyznačí podľa národnosti rodičov. Ak majú rodičia odlišnú národnosť, národnosť dieťaťa sa uvedie podľa národnosti jedného z rodičov, na základe vzájomnej dohody rodičov. Ak vyznačíte možnosť iná, národnosť zapíšte slovom. Ak sa hlásite k ďalšej národnosti, uveďte jednu ďalšiu národnosť podľa vlastného rozhodnutia.
Myslím, že osobitne je možnosť voľby ďalšej národnosti dôležitá pre českú národnostnú menšinu. Predpoklad sociológov, že vzhľadom k jej vekovej štruktúre sa predpokladá postupné znižovanie jej počtu v slovenskej populácii. Doterajšie výsledky sčítania ľudu to potvrdzujú: v roku 1991 sa k českej národnosti na Slovensku prihlásilo 59 326 osôb (1,1 % celkovej populácie), v roku 2001 to bolo 44 266 osôb (0,8% celkovej populácie), v roku 2011 spolu sa k nej prihlásilo 30 367 osôb (0,56 % celkovej populácie). Počet teda priebežne klesá. Údaje o počte osôb, ktoré majú vzťah k Českej republike sa nám možno podarí vyjadriť aj vďaka uvedeniu onej „inej“ národnosti.

Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky spracovala
Hana Zelinová

AktuálněSčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021