SV 1/2024 – A tak najednou jsme byli cizinci ve vlastní zemi

Uplynulo přes třicet let ode dne, když jsme se po rozdělení společné republiky ze dne na den stali občany nového státu, aniž by to bylo našim přičiněním a povětšině ani našim přáním. Zkrátka, byli jsme občany Slovenské republiky. A najednou jsme nevěděli, co my, občané české národnosti můžeme očekávat. Dnes už víme, že se nezopakuje válečné období za tzv. Slovenského státu, kdy tisíce Čechů a Moravanů muselo násilně opustit slovenské území. Ale jak to bude s námi po novém rozdělení, vzbuzovalo pochopitelně také tenkrát jisté obavy
a vyvolávalo pochybnosti. Jak to bude s námi dál? Scházeli jsme se, snažíce se dobrat nějakého řešení, pociťujíc potřebu nějak se sdružit a společně hledat východisko.

Po několika setkáních a jednáních přípravného výboru se občané české národnosti sešli 4. 12. 1993 v zasedací síni Státních lesů na Moyzesově ulici v Košicích na ustanovující schůzi. Zasedání zahájila Dagmar Takácsová. Přivítala zástupce klubu z Bratislavy p. Broučka, předsedu Klubu české kultury v Košicích p. Olexu a zástupce tisku a televize. V průběhu jednání byli účastníci seznámeni s návrhem stanov Spolku Čechů na Slovensku (přednesla D. Takácsová). Kromě návrhu stanov byl projednán návrh činnosti regionální organizace Spolku (předložila Viera Priesolová), navržen dočasný výbor RO (předložila Helena Miškufová) a přijata petice orgánů Českého spolku na Slovensku.

Dočasný výbor Spolku Čechů v Košicích byl zvolen v tomto složení:
Petr Opatrný – předseda
Aleš Slavík – jednatel
Vlasta Pavlovičová – sekretářka
Ludvík Vítek – hospodář
Helena Miškufová – tiskový tajemník
Jitka Weberová – kulturní činnost
Dagmar Takácsová –společenská aktivita a klubová činnost
Viera Priesolová – společenská aktivita a klubová činnost
František Ides – společenská aktivita a klubová činnost
Miroslav Floryk – společenská aktivita a klubová činnost
Vladimír Toth – zástupce členů z Prešova

Tak byl před třiceti lety založen Spolek Čechů na Slovensku, regionální organizace v Košicích, později přejmenovaný na Český spolek v Košicích. Ten podle přijatých přihlášek, uzavřených
10. 12. 1993, čítal celkem 113 členů. Členská základna se časem postupně rozšiřovala o další příslušníky české národnosti a sympatizanty. Dnes registruje Český spolek v Košicích na 300 členů. Členská základna z pochopitelných důvodů doznala mnohých změn (noví členové, přesídlení, odhlášení, úmrtí). Pro informaci jsme porovnali počet dnes žijících a organizovaných členů Spolku s těmi zakládajícími. Z původních 113 je nyní registrováno jen 17. Připouštím možnou aktualizaci, ale přesto uvádím jejich jména. Jsou to: Ahlersová Eva, Exlerová Marie, Gregorek Jiří, Hloušková Zdeňka, Husák Jiří, Kajdl Josef, Királyová Alena, Novotný Jiří, Ocelík František, Skalka Ludvík, Skalková Zdeňka, Slavík Aleš, Svoboda Jindřich, Takácsová Dagmar, Veselá Viera, Vlček Ivan, Vítek Ludvík.

A co na závěr? Český spolek v Košicích pod dlouholetým vedením MUDr. Dagmar Takácsové
i po těch třiceti letech stále aktivně pracuje a naplňuje poslání stanov. Výbor se pravidelně schází, aby připravil, zabezpečil a vyhodnotil akce schválené valným shromážděním. Z těch stěžejních mohu uvést Dny české kultury, Ženský sbor Českého spolku, vzdělávací cyklus společenského klubu Slovo domova, České Vánoce, Svatováclavské posvícení, zahradní koncerty, výtvarné a výstavní aktivity, vydávání spolkového časopisu Stříbrný vítr, výstavy cyklu Česká kultura v malém, cyklus Už vím, co číst a poslouchat, práce s mládeží, poznávací a vzdělávací zájezdy a další.
A jak to bude dál ? Snažme se, aby bylo!

Z dostupných podkladů zpracoval

Jiří Gregorek

 

 

Stříbrný vítrSV 1/2024 – Český spolek v Košicích má za sebou 30 let existence