Po déle trvajícím nepříznivém počasí jsme se konečně dočkali teplého a slunného jarního dne. Udělalo nám to velkou radost, neboť v neděli 22. května, v den Nejsvětější Trojice, jsme poutní slavností oslavili našeho českého patrona sv. Jana Nepomuckého. Do nádherné přírody na Horním Bankově zavítal hojný počet poutníků, abychom v bratrské jednotě Čechů a Slováků vzdali poctu tomuto světci.
Před mší svatou jsme se pomodlili Slavný růženec, litanie loretánské a písní K nebesům dnes zaleť písni jsme si uctili naši nebeskou Matku Královnu máje.
Slavnostní mši svatou celebroval dp. kaplan Peter Jano za spoluúčasti dp. kaplana Slavomíra Engela.
V homilii dp. kaplan Engel vyzvedl osobnost sv. Jana Nepomuckého.
Na krátkém příběhu k zamyšlení a k otázce, který orgán v těle je nejdůležitější a nejkrásnější, a který je nejhorší a nejškaredší, odpovědí na tyto otázky bylo – srdce a jazyk, avšak v obou případech má zcela jiný význam. V prvém případě, mluví-li člověk upřímně ze srdce, je poznat, že je plný lásky k Panu Ježíši. V opačném případě, stane-li se ze srdce doupě a jazyk klamem, takový člověk je stále nespokojený.
Na rozdíl od osoby sv. Jana Nepomuckého bylo srdce a jazyk panovníka krále Václava IV. plné zloby a nenávisti, poněvadž sv. Jan se nebál králi vytknout jeho nezřízený způsob života. Král Václav IV. se ho hleděl zbavit a osobně se podílel na jeho krutém mučení. Po smrti sv. Jana Nepomuckého král Václav IV. nezažil klid a pokoj, ale nakonec byl zbaven hodnosti krále a zemřel jako štvanec.
Poselství, proč zemřel sv. Jan mučednickou smrtí.
On se nestal svatým svou smrtí, ale celým svým životem. Byl velmi oblíbeným knězem, který statečně hájil práva a svobodu církve. Dodnes žije v našich srdcích a národech, o čemž svědčí jeho sochy a kapličky. Navždy zůstal symbolem boje za pravdu a spravedlnost.
Svatost je určena pro nás, pro všechny věřící, jen se musíme snažit žít život s Panem Ježíšem a to se vyplatí, přináší nám to radost v srdci a naplnění lásky v našem životě i v rodinách.
Ve druhém čtení (Řím. 5, 1 – 5) jsme slyšeli silná slova, že víra v Pana Ježíše nám umožňuje důstojné postavení u Boha. Naše výsada není jen v této naději, nýbrž i v nesnázích, když je snášíme, získáváme vytrvalost a vytrvalostí dosahujeme osvědčenosti a ta nás dovede k naději, která není klamná, protože Bůh nám dal svého Ducha a ten v nás probouzí lásku. Tento příslib Pana Ježíše nám nikdo nemůže vzít.
Bohoslužbu hudebně doprovázel p. Borovský, fotodokumentaci pořídil p. Kraus a přítomna byla i RTVS.
Po slavnostní bohoslužbě jsme průvodem kráčeli do Dolního Bankova ke kapličce sv. Jana Nepomuckého. Cestou jsme se pomodlili Korunku Božího milosrdenství a zazpívali několik mariánských písní. U kapličky jsme se svěřili svatým a ochráncům naší vlasti litaniemi, které jsme zakončili modlitbou Svatý Jene z Nepomuku.
Z rukou dp. kaplana Petra Jana jsme přijali závěrečné požehnání: „…na přímluvu sv. Jana Nepomuckého kéž dobrotivý Pán žehná všechny vaše kroky.“
Po společné fotografii a záběrech pro RTVS jsme se rozcházeli do svých domovů s radostí a láskou v srdci, s díky za krásné chvíle, prožité ve společenství našich přátel a známých.
Těšíme se na shledanou v roce 2017.

Zdenka Hloušková
foto Pavol Kraus

Ze života spolkuSvatý Jene Nepomucký, oroduj za nás!