Ve středu 28. září, kdy si připomínáme svátek svatého Václava, patrona české země, jsme se sešli na slavnostní bohoslužbě v kapličce sv. Michala Archanděla.
Před mší svatou jsme litaniemi prosili svaté ochránce naší vlasti o věrnost církvi a vlasti, milosrdného Ježíše za hojná kněžská povolání – za dobré a svaté kněze. Naši nebeskou Matku jsme pozdravili písní Královno nebes. Bohoslužbu celebroval dp. Kaplan Slavomír Engel, který v homílii vycházel z evangelia sv. Matouše (16,24-27). Zaměřil se na osobnost knížete Václava, který je nejen symbolem české státnosti, ale i vzorem křesťanského panovníka, který věděl, že Boha musí dát ve svém životě na první místo. Vliv na jeho výchovu měla jeho babička sv. Ludmila, která ho cvičila v křesťanských cnostech. Mladý kníže zůstal věrný učení evangelia a snažil se v době své vlády upevňovat křesťanskou víru.
Jak se dočteme v první staroslověnské legendě, sv. Václav byl milostí Boží dokonalý ve víře. Všem chudým prokazoval dobrodiní, lačné krmil, nahé odíval, pocestné přijímal, podle slov evangelia – vdovám nedal ukřivdit, miloval bohaté i chudé, přisluhoval Božím služebníkům, povolával kněze, stavěl kostely a mnohé kostel zdobil zlatem. Od Pána se naučil být milosrdný a milostivý. V duchu pevné víry v Krista dokázal odpustit i svému pyšnému a ctížádostivému bratru Boleslavovi, kterého touha po koruně dovedla až k bratrovraždě. V posledním svém vzdechu sv. Václav šeptal: „Bůh ti odpusť, bratře.“ Kníže Václav se stal už za života svatým. „Nevinný poražený tvítězil nad krutým nepřítelem – stejně jako Kristus na kříži.“
Pro nás odkaz – nikdy nezahyne plémě věrných Čechů, dokud bude bratr bratru odpouštět.
V Eucharistii spolu poděkujme nšemu Pánu, že naší vlasti dal tohoto svatého panovníka, rozvíjel dál myšlenky o patronu české země, sv. Václavu, dp. Kaplan Slavomír. Žít život s Panem Ježíšem se oplatí, i když jsme vystavováni mnohým zkouškám. Kdo ztratí svůj život pro Krista, nalezne odměnu ve věčnosti. Nechejme se přitahovat Pánem Bohem, který je cestou, Pravdou a Životem – s ním bude náš krok pevný, protože poznáme sílu jeho lásky. O tuto milost prosme sv. Václava i další ochránce české země, vyzval dp. Kaplan Slavomír přítomné věřící v závěru homilie. Panna Maria – Královna míru a Matka lásky ať nás ochraňuje a vždy nám pomáhá!
Náš duchovní zážitek hudebním doprovodem i sólovým zpěvem písně J. Resla Svatá Václave obohatil varhaník p. Borovský.
Za svátost Euchharistie jsme poděkovali našemu Pánu písní Bože, chválíme Tebe. Slavnost jsme ukončili Svatováclavským chorálem.

Zdenka Hloušková
foto: Jiří Zaťovič

Ze života spolkuSvatý Václave, shlédni na svůj lid…