Český spolek na Slovensku svolal na den 14. 4. 2012 předsedy Českých spolků na obvyklé jarní zasedání do Martina.

Na naši velikou radost se tentokrát do Martina dostavili všichni:
Za ČS na Slovensku předseda Ing. Pavel Doležal a tajemnice p. Babjáková, předseda ČS Bratislava Ing. Husenicová, ČS Trnava Ing. Vodrážka, ČS Trenčín p. Pokrievková, ČS Žilina Ing. Pach, ČS Martin zástupce p. Krížová, ČS Zvolen Ing. Maňkovská, DrSc, ČS Košice MUDr. Takácsová, nový předseda ČS Liptovský Hrádok, předseda nově vzniklého ČS Stará Ľubovňa a předsedkyně revizní komise p. Morvayová. Za hostující ČS Martin se zúčastnila ještě p. Rabiňáková a p. Dovald, za ČS Bratislava Ing. Večerná.

Program byl následovný:

kontrola usnesení z minulého zasedání,
zpráva o činnosti ČSnS, informace o podaných žádostech o finanční dotaci na Úřad vlády SR a peněžní dar od MZV ČR,
informace z jednání na Radě vlády SR,
příprava oslav 20. výročí založení Českého spolku na Slovensku,
zprávy o činnosti jednotlivých ČS,
různé.

Účastníci přivítali mezi sebou předsedkyni nově založeného Českého spolku ve Staré Ľubovni Mgr. Šipošovou a nového předsedu ČS Liptovský Hrádek Ing. J. Nesrstu (po zemřelém Ing. Kudrnovi). Předseda jim popřál úspěch v práci a vyslovil přesvědčení, že v jejich práci jim budou předsedové ostatních spolků nápomocni. Zároveň účastnici souhlasili z důvodu nezájmu bývalých členů ČS Poprad s definitivní likvidaci tohoto spolku.

Diskuse o podnětech a problémech v našem spolkovém životě byla neutichající. Činnost Českých spolků neustává. Členská základna sice stárne, ale program se tomu přizpůsobuje. Konají se akce, které mají už svou tradici, ale vznikají i nové nápady na posílení členských základen a stmelení české menšiny a jejich příznivců v jednotlivých regionech Slovenska. Zvláště byly v tomto směru hodnoceny kladně zájezdy ať už jednodenní nebo vícedenní, pravidelné týdenní nebo měsíční klubová setkávání na poučných přednáškách, besedách, ale i při pouhém „českém slově“. Samozřejmě, že činnost jednotlivých spolků se opírá o počet členů a o finanční zabezpečení.

Jsme rádi, že České spolky na Slovensku mají i po těch pomalu už 20. letech pevné místo mezi národnostními menšinami na Slovensku, po určitých transformačních potížích došlo ke stabilitě ČS a můžeme konstatovat i k soudržnosti ČS.

Miluše Babjáková
foto Ing. Svatopluk Pach

Český spolek na SlovenskuZasedání Českého spolku na Slovensku v Martině