Podzimní zasedání Českého spolku na Slovensku se konalo 13. 11. 2010 v Martině. Zúčastnilo se 8 předsedůregionálních Českých spolků:
ČS Bratislava Ing. Hana Húsenicová, ČS Trnava Ing. Jiří Vodrážka, ČS Žilina Ing. Svatopluk Pach, ČS Martin Ing. Josef Trávníček, ČS Zvolen Ing. Blanka Maňkovská DrSc, ČS Liptovský Hrádek Ing. Milan Kudrna, ČS Poprad Zdeněk Jakubec, ČS Košice MUDr Dagmar Takácsová a předsedkyně revizní komise ČSnS Oldřiška Morvayová.
Zasedání vedl předseda Českého spolku na Slovensku Ing. Doležal Pavel a zapisovala tajemníčka Babjáková Miluše. Omluvena byla předsedkyně Českého spolku Trenčín. Jako host se zúčastnil pan Jiří Zaťovič z ČS Košice a za Slovenské národní muzeum Dr. Hana Zelinová.

Program zahrnoval:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z Valného shromáždění ze dne 22. 5. 2010
3. Zpráva o splnění projektů ČSnS
4. Zpráva o podaných žádostech o peněžní dar na rok 2011 z MZV-ČR
5. Zpráva jednotlivých předsedů ČS o činnosti  za rok 2010
6. Různé

Body 1, 2, 3, 4 probral předseda ČSnS. Konstatoval, že akce vycházející z projektů ČSnS byly uskutečněné podle vyjádření účastníků k jejich velké spokojenosti. Jednalo se o projekty, o kterých členové ČS byli informování na web stránkách a i na stránkách Stříbrného větru a sice Seminář –  národnostní menšiny v EÚ a setkání v Žiarské dolině na symbolickém hřbitově. V září se ještě konaly dva koncerty operního zpěváka Jakuba Pustinu v Popradě a v Martině.
Hlavním organizátorem a gestorem těchto tří projektů byl Český spolek na Slovensku.
Předseda ČSnS informoval účastníky o setkání zástupců národnostních menšin v Košicích, o neformálním setkání s podpředsedou vlády. Dále informoval o tom, že Sekce menšinových kultur už nespadá pod Ministerstvo kultury SR, ale pod Úřad vlády a co z této skutečnosti vyplývá.
Po těchto informacích dostali slovo předsedové jednotlivých Českých spolků. Informovali o provedených akcích za rok 2010 a o některých problémech spojených s jejich prací.
Dá se konstatovat, že České spolky i když členská základna  stárne, pracují podle možností intenzivně. Je i potěšující, že za l6 roků od založení Českého spolku došlo jen v Nitře ke zrušení, co jen svědčí o usilovnosti jednotlivých předsedů, kteří mají na trvání spolků největší zásluhu. Podle svých sil a možností předkládají žádosti o dotace.  Spolky neochabují v práci a je jen radostí nás všech, že máme možnost  se dvakrát do roka sejít,  dát o sobě vědět a dále dát vědět o sobě i našim členům jednotlivých spolků.
Počet členů v jednotlivých ČS: Bratislava 36O, Trnava 85, Trenčín 60, Žilina 48, Liptovský Hrádek 36, Zvolen 120, Poprad 30, Košice 430.
Předsedkyně ČS Košice MUDr Takácsová informovala, že má být v Košicích zrušené České centrum. ČS Košice vyjádři svůj názor na zrušení v petici . ČS Košice žádá, aby se k petici připojily i ostatní ČS.
Člen ČS Košice pan Zaťovič informoval účastníky o web stránce ČS Košice, kde však je zvláštní schránka i pro informace z ostatních Českých spolků. Dohodl s předsedy způsob předávání a zveřejňování jejich článků na web stránce.
Na konci zasedání poděkoval předseda všem účastníkům za práci v prospěch české menšiny a taktéž poděkoval členům ČS v Martině za zajištění místností a občerstvení.
Takže příjemnou práci do roku 2011 a těšme se na setkání v květnu!

Pavel Doležal
předseda ČSnS

 

Český spolek na SlovenskuZasedání Českého spolku na Slovensku