Předneseno na valném shromáždění Českého spolku v Košicích 23. března 2019

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové!

V souladu se stanovami našeho sdružení Vám předkládám zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích v roce 2018.

Rok 2018 byl rokem významných výročí. Připomněli jsme si 100. výročí vzniku Československa a také 25. výročí vzniku Českého spolku v Košicích a 20 let činnosti jeho Ženského sboru. Velká část programů byla proto věnována těmto výročím.

Ve financování činnosti Spolku došlo také k významné změně. Jednotlivé programy byly poprvé realizovány na základě projektů finančně podpořených nově vzniklým Fondem na podporu kultury národnostních menšin. Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyúčtování těchto projektů se do značné míry změnila. Celý proces je složitější, opět časově i administrativně náročnější. Pro přidělování dotací bylo přijato tzv. schéma minimální státní pomoci, které zařadilo činnost národnostních sdružení do kategorie podnikatelských aktivit navzdory faktu, že tato sdružení podnikatelskými subjekty nejsou, a tak pro nás od roku 2018 platí, že celková suma dotace pro jednoho žadatele nesmí přesáhnout 200 tisíc euro za 3 roky. Protože běžná dosavadní suma dotace na projekty v Českém spolku v Košicích činila každým rokem cca 130 tisíc euro, museli jsme už v roce 2018 přikročit k závažným opatřením, abychom nebyli nuceni činnost Českého spolku v Košicích v následujících letech významně omezit nebo úplně přerušit. Několik velkých a tradičních projektů pro rok 2019, tedy Dny české kultury, České Vánoce, Ženský sbor – jeho celoroční činnost, včetně víkendových pracovních soustředění a koncertů bude nyní financovat a administrovat Český spolek na Slovensku a programy pro děti a mládež nově vzniklý spolek Česká omladina na Slovensku, i když prakticky je bude realizovat dosavadní Český spolek v Košicích, v jehož gesci zůstanou ostatní projekty. Pro členskou základnu se tím změní pouze to, že v hlavičce některých pozvánek na tradiční dosavadní programy bude figurovat Český spolek na Slovensku a Česká omladina na Slovensku.

Programy v roce 2018 byly tedy financovány z Fondu na podporu kultury národnostních menšin a dále na základě projektů podpořených finančním darem Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Třetím zdrojem financování byl vlastní rozpočet organizace, tvořený příjmy z členského příspěvku a příjmy 2% daně od fyzických a právnických osob. Vlastní zdroje se podílely na financování všech programů bez výjimky a byly z nich hrazeny také režijní a administrativní náklady sdružení. Z finančního daru České republiky byl hrazen Český ples a doplnění knižního fondu spolkové české knihovny. Dále bylo z tohoto daru zajištěno spolufinancování projektů Dny české kultury 2018, Ženský sbor Českého spolku v Košicích, měsíčník Stříbrný vítr, webová stránka, část vzdělávacích programů společenského klubu a víkendové vzdělávací programy pro děti.

Samostatnou částí zprávy o činnosti Spolku za rok 2018 je také zpráva o činnosti našeho Místního klubu v Michalovcích.

V následující zprávě jsou pro větší přehlednost jako vždy programy rozděleny do několika oblastí.

Kulturní a společenské programy

Také v roce 2018 tvořily tyto programy největší část činnosti Spolku. Prvním z nich byl jubilejní 25. ročník Českého plesu v Domě umění 27. ledna s vystoupením Vladimíra Hrona v koncertní úvodní části. Tímto jubilejním ročníkem jsme ukončili pořádání Českého plesu v Košicích, který byl již několik posledních let finančně ztrátový. Dalším programem byl oblíbený Zahradní koncert v Botanické zahradě 7. června (16. ročník), se svou hudební i společenskou částí (garant projektu Alena Királyová). Vzpomínkovou slavnost k uctění památky mistra Jana Husa jsme uspořádali 24. června v prostorách historického reformovaného kostela ve Svinici, součástí programu byl také koncert Ženského sboru s Komorním smyčcovým studentským sdružením komorního orchestru Musica Iuvenalis a sólistů opery Státního divadla v Košicích Michaely Várady a Mariána Lukáče (garant projektu Růžena Kulichová).

Výprava Českého spolku v Košicích se v září opět zúčastnila setkání Českého spolku na Slovensku v Žiarské dolině.

V neděli 30. září jsme uspořádali Svatováclavské posvícení v hotelu Centrum, s hudebním a tanečním vystoupením folklorního souboru Radhošť (garanti projektu Marie Harmatová, Blanka Sedlatá, Jiří Gregorek, Miroslav Šrámek). Památku patrona košických Čechů, sv. Václava, jsme uctili slavnostní bohoslužbou v den jeho svátku, 28. září.

Od poloviny září do poloviny listopadu jsme realizovali programy jubilejního 25. ročníku festivalu Dny české kultury 2018 (garant projektu Dagmar Takácsová). Programy festivalu byly realizovány v Košicích, ve Staré Ľubovni, v Prešově, v Trebišově, v Michalovcích, v Sabinově a v Martině. Bylo uspořádáno celkem 9 koncertů, 11 výstav, 5 scénických čtení pro děti a jedno čtení pro dospělé a byl promítnut dokumentární film České kořeny v Lucembursku a Belgii s následnou besedou s členkou autorského týmu Martinou Fialkovou. Jmenovitě to byly tři koncerty komorního orchestru Martinů Strings Prague, tři koncerty souboru Duo du Réve, koncert Československé vzájemnosti se Státní filharmonií Košice, koncert Smíšeného pěveckého sboru Jirsíkova Gymnázia z Českých Budějovic a koncert k ukončení Dnů české kultury a oslav 100. výročí republiky s violoncellistkou Kristínou Chalmovskou. Z výstav to byla výstava Československá státnost, výstava Mezitím na jiném místě/100 let českého komiksu, výstava Od světového požáru k společnému státu, výstava T. G. Masaryk ve fotografii, výstava fotografií Vladimíra Bruntona Co, kdy, kde, jak a proč a výstava 100 let Československa v poštovní známce. Scénických čtení pro děti ve spolupráci s dětskými knihovnami bylo pět a pro dospělé jedno čtení v Košicích. Festival jsme ukončili slavnostním shromážděním u Masarykova a Štefánikova pomníku a vysazením Lípy svobody tamtéž. Na organizaci festivalu jsme spolupracovali s českým Centrem Bratislava, Českým spolkem na Slovensku, Českým spolkem v Martině, Českým spolkem ve Staré Ľubovni a mnoha kulturními institucemi Košic a východního Slovenska.

Ke kulturním programům patřil v roce 2018 také cyklus minivýstav s názvem Česká kultura v malém, který ve Společenském klubu, výměníku na Štítové nebo v klubu Atrium uvedl postupně výstavy reprodukcí obrazů členů Českého spolku v Košicích Barvy Ružína, výstavu dětských výtvarných prací Jak bydlely princezny, výstavu malířské tvorby členů Českého spolku v Košicích, výstavu dětských výtvarných prací Postavičky z českých animovaných pohádek a výstavu dokumentů Století soužití a rozcházení. K výtvarným aktivitám řadíme také Výtvarný seminář – malířský plenér v trvání tří dnů pro 18 členů Českého spolku v Košicích ve dnech 28. – 30. května (garant obou projektů Jiří Gregorek).

K tradičně velmi úspěšným programům patřil hudebně – literární program České Vánoce 2018, který v zaplněném koncertním sále košického Domu umění v neděli 9. prosince s velkým uspokojením shlédlo téměř 500 diváků. Kvalitní DVD záznam z tohoto dvouhodinového vánočního programu je možné si zakoupit, čímž podpoříte také financování činnosti našeho spolku (garant projektu Dagmar Takácsová).

Stému výročí vzniku Československa byl věnován také další program Českého spolku v Košicích s dvojjazyčným názvem Rozumíme si ještě – Rozumieme si ešte?, který jsme realizovali ve spolupráci s Konzervatoří Timonova 2 v Košicích a Janáčkovou konzervatoří v Ostravě (garant projektu Dagmar Takácsová). Na obou místech byla uspořádána nejprve přehlídka, v níž studenti obou institucí interpretovali literární texty v jazyce druhé strany a poté jsme uspořádali galavečer v Ostravě 20. září a v Košicích 24. září s výběrem pěti nejlepších interpretů z každé strany, doplněném o pěvecké vystoupení v jazyce druhé strany. Projekt ukázal, že čeština pro mladé Slováky a slovenština pro Čechy je nadále blízkým jazykem.

Jak již bylo uvedeno, v roce 2018 jsme si připomněli také 25 let od vzniku Českého spolku v Košicích a toto výročí jsme oslavili programem s názvem 25 let spolu (garant projektu Jiří Zaťovič), jehož součástí byla retrospektivní výstava podávající přehled o činnosti Spolku za celé období na 20 výstavních panelech a slavnostní večer slova a hudby s recitací české, moravské a slovenské poezie a koncertem Ženského sboru a jeho hostí – dětského sboru Mladost z Vranova nad Topľou a sólisty Mariána Lukáče.

Významnou složkou naší kulturní činnosti, která účinně prezentuje českou hudební kulturu, českou menšinu a Český spolek v Košicích je činnost Ženského sboru Českého spolku v Košicích (garant projektu Dagmar Takácsová). Sbor pokračoval pod vedením sbormistryně Moniky Tomčákové ve své činnosti velmi intenzivně během celého roku 2018, který byl dvacátým rokem jeho působení. Scházel se k pravidelným zkouškám jednou týdně a absolvoval tři víkendová soustředění, v březnu, srpnu a listopadu. Sbor je nadále jediným uměleckým souborem české národnostní menšiny v SR.

Sbor absolvoval koncerty:

 • Letní harmonie, Sabinov, evangelický kostel, 9. 6.,
 • Koncert na památku M. Jana Husa, Svinica, reformovaný kostel, 24. 6.,
 • Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku ČSR, jako součást celospolkových oslav Českého spolku na Slovensku, Martin, Slovenské národní muzeum, 19. 10.,
 • Koncert k 25. výročí Českého spolku v Košicích a 20. výročí činnosti sboru, Košice, Východoslovenská galerie, 24. 10.,
 • koncert Festivalu sakrálního umění, Košice, kostel sv. Antona Paduánského, 20. 11.,
 • Vánoční koncert České Vánoce v Martině, Martin, Slovenské národní muzeum, 16. 12.,
 • a dále vystoupení sboru v jiných programech:
 • účinkování při liturgii, katolický kostel Svinica, 20. 5.,
 • dvě vystoupení v programu festivalu Adamcovy dny, Košice, Kunsthalle, 5. 5.,
 • tři vystoupení v programu festivalu Vranovské slavnosti sborového zpěvu, Vranov nad Topľou, 15. – 17. 6.,
 • vánoční koncert České Vánoce 2018, Košice, Dom umenia, 9. 12.,
 • vystoupení v programu Vánoční tradice národnostních menšin v Košicích, 15. 12.

Sbor nahrál studiovou nahrávku vánočních skladeb ve studiu RTVS, která bude v budoucnosti použita pro vydání CD.

Vzdělávací programy

Do oblasti vzdělávání patřilo především 24 programů Společenského klubu (garantka projektu Miluše Babjáková). V roce 2018 to byly v literárním projektu Slovo domova programy:

 • 25. 1. 2018 Eduard Bass,
 • 15. 2. 2018 Karel Čapek,
 • 22. 3. 2018 Česká katolická literatura,
 • 19. 4. 2018 Karel Poláček,
 • 17. 5. 2018 Jiří Wolker a Jiří Orten,
 • 16. 6. 2018 Jaroslav Hašek, přednáška zazněla na autobusovém zájezdu Po stopách románu Dobrý voják Švejk do Humenného a Sanoku v Polsku,
 • 4. 10. 2018 Vladislav Vančura,
 • 15. 11. 2018 Ivan Olbracht
 • a konečně 6. 12. 2018 Petr Bezruč.

V projektu Hudba domova to byly tři programy – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Věra Špinarová.

Mimo projektů byly ještě realizovány programy:

 • 18. 1. Život žen prezidentů první republiky,
 • 1. 2. Vlakový zájezd do Tatranské Lomnice – obrazová galerie,
 • 22. 2. Čeští malíři – rodina Mánesů a Max Švabinský,
 • 1. 3. Finanční gramotnost v současnosti,
 • 5. 4. Přednáška účastníků zájezdu do Číny a Tibetu,
 • 27. 4. Vlakový zájezd do přírody – Ružín a Malá Lodina,
 • 25. 5. Vlakový zájezd do středověkého městečka Spišské Soboty,
 • 21. 6. Mistři královského skla – Ludvík Moser,
 • 6. 9. Významné ženské osobnosti na českých zámcích,
 • 20. 9. Vyprávění o Podkarpatské Rusi, součásti první republiky,
 • 8. 11. Vlakový zájezd do Humenného k soše Švejka a návštěva zámku
 • 20. 12. Vánoční próza a poezie v české literatuře.

Členové a zájemci se scházeli ve společenském klubu každý čtvrtek mimo prázdnin v počtu 20 – 25. Zajímavé přednášky připravili sami

členové ČSvK , tematicky klub vedla garantka projektu Miluše Babjáková, velkou zásluhu na úspěchu činnosti klubu má Pavol Kraus,

který ochotně promítal dokumentaci k jednotlivým pořadům a Marie Harmatová, která se starala o občerstvení. O všech těchto programech jste se dočetli v časopisu Stříbrný vítr.

5. ročník hudebně – literárního cyklu s názvem Už vím, co číst a poslouchat, navazující na tradici programu Už vím, co budu číst, ve svých třech částech uvedl vyprávění a hudební ukázky. 8. 3. 2018 o Marii Rottrové, 3. 5. 2018 o Gabriele Beňačkové a 18. 10. 2018 o Jiřím a Ladislavu Štaidlových. K tomuto projektu jsme ještě přidali projekt Baronka v opeře, který 22. listopadu vyprávěl o slavné zpěvačce Jarmile Novotné (garant obou projektů Eva Balušíková).

Podzimní vzdělávací akademie se v roce 2018 konala v termínu od 9. do 14. září a byla věnována poznávání jižní Moravy, účastníci (49) navštívili například Brno, Znojmo, Luhačovice, Uherské Hradiště, Moravský kras, Kralice i Velehrad. Vzpomínky jsou uchovány v krásném leporelu, které dostali všichni účastníci (garant projektu Jiří Gregorek).

Vzdělávací funkci plní také knihovna Spolku, do níž byly v roce 2018 zakoupeny nové české tituly. Do registru byl zařazen i další notový materiál pro ženský sbor.

Programy pro děti a mládež

V roce 2018 jsme realizovali pro děti předškolního a mladšího školního věku s doprovodem rodiče nebo prarodiče vzdělávání v českém jazyce ve dvou projektech – v projektu Kouzelný les ve dnech 2. – 6. 7. 2018 v penzionu Lesanka v Košické Belé pro 20 účastníků a v projektu tří prodloužených víkendů Český špalíček aneb Bylo nebylo. Jeho první turnus se konal 18. 5. – 20. 5., druhý turnus 21. 9. – 23. 9. a třetí turnus 30. 11. – 2. 12. 2018 (garant projektu Jitka Smrigová).

Činnost Místního klubu v Michalovcích

Tento klub realizoval v roce 2018 čtyři projekty. Prvním byla Česká literatura 20. století – čtyři části (Štefánik v literatuře, Karel Čapek, Karel Čapek a Hovory s TGM a Josef Čapek) – garant projektu Vlasta Vojníková. Garantem projektu Osvobozené divadlo a jeho význam v česko-slovenské vzájemnosti byl Otakar Krásenský, projekt Osoby a události – čtyři části vedl Miroslav Schýbal (Masaryk, Štefánik, Beneš, 1. ČSR) a projekt České Vánoce v Michalovcích vedla Vlasta Vojníková.

Informační a dokumentační činnost

Webstránky Českého spolku v Košicích (šéfredaktor Jiří Zaťovič ) byly bohužel většinu roku nefunkční a jejich rekonstrukce není ukončena do dnešního dne.

V roce 2018 vyšel jubilejní 10. ročník spolkového časopisu – dvouměsíčníku Stříbrný vítr (šéfredaktor Jiří Zaťovič ), 6 čísel v nákladu 400 ks/číslo. Časopis má dobrou jazykovou kvalitu díky pečlivé korektorské práci Šárky Popelkové a stále se zlepšující grafickou i obsahovou úroveň. Ve Stříbrném větru jsme se soustředili především na informování o dění v Českém spolku v Košicích. Aktivně vyhledáváme témata, která by mohla naše členy zajímat. Zvlášť nás těší Dětská hlídka, díky níž můžeme k činnosti ve spolku přitáhnout i mladší generaci rodičů a jejich dětí, kteří jsou (až na vzácné výjimky) druhou nebo i třetí generací Čechů žijících na Slovensku. Naši nabídku spolupráce na stránkách časopisu žel nevyužívají ostatní regionální České spolky, ani Český spolek na Slovensku. Významnou roli sehrává časopis i jako dobová dokumentace činnosti Českého spolku v Košicích a kdo vlastní všechna dosud vydaná čísla, má přehled o nejvýznamnějších aktivitách spolku v uplynulých deseti letech. Dobrý stručný přehled poskytlo také jedno z čísel vydané jako katalog k výstavě 25 let spolu. Časopis jsme používali i jako propagační materiál svědčící o naší práci.

Kronika a spolková kancelář

Všechna spolková činnost je na vysoké výtvarné a faktografické úrovni dokumentována ve spolkové kronice, autor Jiří Gregorek, která je digitalizovaná. Zájemci si ji mohou prohlédnout v Českém spolku v Košicích v otvíracích hodinách.

Spolková kancelář obstarává veškerý osobní, písemný, telefonický a e-mailový styk s členskou základnou a externími subjekty, stará se o administrativní přípravu a koordinaci projektů a vede hospodářskou agendu. Spolkovou kancelář vede Pavel Doležal za pomoci Roberta Morvaye, hospodářskou agendu Jiřina Tóthová.

Duchovní život, spolupráce s jinými subjekty

Každou sobotu se v kapli Geriatrického ústavu sv. Lukáše sloužila katolická bohoslužba v českém jazyce, k svátku sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava se sloužila slavnostní liturgie a to na Horním Bankově a v kapli sv. Michala. Pokračovala také spolupráce s Církví československou husitskou při realizaci vzpomínky na M. J. Husa.

Z regionálních Českých spolků jsme spolupracovali hlavně s Českým spolkem ve Staré Ľubovni a v Martině, a to na Dnech české kultury 2018, kde jsme realizovali několik programů. S Českým spolkem na Slovensku jsme spolupracovali při realizaci slavnostního večera k 100. výročí republiky ve Slovenském národním muzeu v Martině.

Předsedkyně Českého spolku v Košicích zastupovala i v roce 2018 českou menšinu ve Výboru pro národnostní menšiny a etnické skupiny jako jeho místopředsedkyně a celý VNMES pak v Radě vlády pro lidská práva, národnostní menšiny a rodovou rovnost. Pokračovala spolupráce s Kruhem přátel české kultury Bohemia v Budapešti, kde se naše delegace zúčastnila oslav 25 let jejich činnosti. Při realizaci Dnů české kultury nebo jiných programech s námi v roce 2018 spolupracovala Konzervatoř Timonova, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Státní filharmonie v Košicích, Slovenské technické muzeum, Múzeum V. Löfflera, Štátna vedecká knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica pre mládež v Košicích, Detská knižnica Slniečko v Prešově, Ľubovnianska knižnica ve Staré Ľubovni, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovcích, PKO Prešov, Zemplínska knižnica v Trebišove, Mestské kultúrne centrum v Sabinově, sdružení Artis, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika – klub Košice a České centrum Bratislava. Všem těmto patří náš dík za spolupráci.

Děkuji všem členům předsednictva Českého spolku v Košicích za celoroční svědomitou a poctivou práci ve prospěch české menšiny, jak garantům projektů, tak hospodářce Jiřině Tóthové, Boženě Trautenbergerové, která se příkladně stará o agendu PR, službě v kanceláři (Marie Koscelanská, Eva Timcsáková, Oľga Budovská, Jindřiška Bérešová), Aleně Királyové za péči o kancelář a poštu, Blance Sedlaté, která pomáhá s projektovou agendou, Zdeňce Hlouškové za péči o české katolické bohoslužby, tajemníkovi Spolku Ing. Doležalovi a Robertu Morvayovi za vedení administrativní agendy. Děkuji vedení MK Michalovce a jeho předsedkyni Vlastě Vojníkové, revizní komisi, redakční radě a korektorce časopisu Šárce Popelkové, sbormistryni Monice Tomčákové a korepetitorce Zuzaně Žegleňové. V neposlední řadě děkuji celému Ženskému sboru Českého spolku za prezentaci české hudební kultury za vzornou reprezentaci české menšiny a našeho menšinového sdružení.

MUDr. Dagmar Takácsová,
předsedkyně Českého spolku v Košicích

 

Jak jsme sněmovali na Valném shromáždění 2019

Výroční zprávyZpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2018