Český spolek na Slovensku oslavuje 20 let své existence. 8. listopadu 2014 se sešli zástupci Českých spolků Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Martin, Zvolen, Liptov, Stará Ľubovňa a Košice, aby si připomněli toto výročí a zavzpomínali na uplynulé roky existence Českého spoklu na Slovensku.

Vzácným hostem na našich oslavách byla velvyslankyně České republiky na Slovensku Ing. Livia Klausová CSc. Ve svém projevu na začátku oslav vyzdvihla obětavou práci Českého spolku na Slovensku a Českých spolků v  jednotlivých regionech pro českou menšinu. Zvlášť upozornila na jeho zásluhy na udržování sounáležitosti české menšiny se svým rodištěm a utužování přátelských vztahů s  Českou republikou.
S  obsáhlým projevem mapujícím celé období existence vystoupil jeho předseda Ing. Pavel Doležal. Připomněl začátky práce a poslání spolků po rozdělení Československé republiky, kdy existoval jen jeden Český spolek a pod něj spadajících 10 regionálních organizací. V  roce 2005 z důvodů ekonomických došlo k  rozdělení na regionální organizace jako samostatné právnické osoby a jejich zastřešující orgán Český spolek na Slovensku. Zástupci jednotlivých Českých spolků se setkávali pravidelně 2 x do roka, aby se vzájemně informovali o své práci, předali si poznatky a nové náměty k  práci.
Práce v ČS vyžaduje hlavně od předsedů a výborů v  dnešních ekonomických podmínkách velkou obětavost a odevzdanost. Neblahý vliv na práci ve spolcích má to, že členské základny rapidně stárnou. Ale právě díky obětavosti a neutuchajícímu zájmu vedení Českých spolků v průběhu 20 letech trvání zanikly pouze dva regionální České spolky, v  Nitře a Popradu. Vznikl však nový ČS ve  Staré Ľubovni. Stávající základna Českých spolků však zájem o setkávání v rámci české menšiny má. Dobrá práce ČS je vidět i z  toho, že se mezi členy hlásí i sympatizanti z  řad slovenské majority.
V  závěru svého slavnostního projevu předseda Českého spolku na Slovensku poděkoval všem bývalým a nynějším předsedům a tajemnici ČSnS. Taktéž poděkoval všem těm, kteří podporovali ČSnS.
Důstojným vyvrcholením oslav v  zaplněném sálu Východoslovenské galerie v  Košicích bylo vystoupení našeho Ženského sboru ČS v  Košicích a Smíšeného pěveckého sboru Foerster z  Jičína. Jejich vystoupení zahrnující od skladeb renesančních po upravené lidové písně a muzikálové melodie si opravdu zasloužilo dlouhotrvající potlesk. Opravdu dojemné bylo, když si v  závěru vystoupení účastníci oslav spolu s účinkujícími zazpívali Smetanovo Proč bychom se netěšili…
Slavnostní večer končil společenským setkáním v  hotelu Centrum v  Košicích. Určitě bylo o čem povídat a na co vzpomínat. Atmosféru oslav dokumentují fotografie.

Miluše Babjáková
foto Pavol Klaus

Český spolek na SlovenskuČeský spolek na Slovensku oslavil 20 let trvání