S radosťou Vám, sestry a bratia, oznamujeme, že 1. mája. t.r. prijal jáhenské svätenie náš brat Mgr. Bohumil Kaman, dlhoročný predseda rady starších v našej náboženskej obci. Brat Kaman ukončil magisterské teologické štúdium v odbore: katolícka teológia na Katolíckej univerzite Teologickej fakulty v Košiciach. Diecézna rada v Bratislave udelila súhlas k jeho vysviacke.
Bohoslužby CČSH, na ktorých prijal brat Mgr. Kaman jáhenské svätenie sa uskutočnili v zapožičanom malom evanjelickom kostole v Bratislave. Sviatosť svätenia vykonal brat biskup slovenskej diecézy ThDr. Jan Hradil, Th.D. spolu so spolusvätiteľmi – duchovnými a laikmi slovenskej diecézy CČSH. O týždeň na to, 8. mája sa v našej domovskej náboženskej obci v Košiciach konali prvé bohoslužby nášho novovysväteného brata, ktorý mal príležitosť v rámci týchto bohoslužieb udeliť aj sviatosť krstu svätého našej novej sestre Janke. Druhú časť bohoslužieb viedol prítomný brat vikár Mgr. Lauko. Brat jáhen bude pôsobiť v NO Košice. Veríme, že bude pokračovať v šľapajach svojho už v Pánu zosnulého otca – duchovného našej cirkvi. Prežili sme radostné a požehnané chvíle v Pánovej blízkosti. Nech je aj cez nás, nehodných Božích služobníkov, zvelebené a oslávené sväté Božie meno za všetko, čo sme z Jeho milosti prijali a neustále vo svojom živote prijímame. A nášmu bratovi jáhnovi vyprosujeme, aby ho v službe Pánovi a Jeho cirkvi sprevádzala Božia milosť, požehnanie a múdrosť Ducha svätého.

Za NO CČSH Košice vikár Lauko

Ze života spolkuDve slávnostné nedele pre NO Košice