UPOZORNĚNÍ PRO ČESKÉ OBČANY K DOPLŇOVACÍM VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM OBVODU Č. 30

V souvislosti se zánikem mandátu senátora Jiřího Dienstbiera ve volebním obvodu č. 30 se sídlem v Kladně vyhlásil prezident republiky dne 14. ledna 2011 svým rozhodnutím  publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 7/2011 Sb. doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky v tomto volebním obvodu a stanovil jejich konání na pátek 18. března a sobotu 19. března 2011 (1. kolo, případné druhé kolo by proběhlo 25. a 26. března 2011).

Hlasování bude probíhat pouze na území České republiky (nikoliv na zastupitelských úřadech ČR, tedy ani na Velvyslanectví ČR v Bratislavě).
Voliči, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, avšak mají bydliště na území Slovenské republiky, se mohou zúčastnit tohoto hlasování pouze za předpokladu, že budou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Bratislavě a tento zastupitelský úřad jim vydá na jejich žádost voličský průkaz. Žádost o voličský průkaz lze podat již nyní, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným na velvyslanectví nejpozději 7 dnů přede dnem voleb nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu. Zastupitelský úřad však voličský průkaz voliči předá nebo mu jej zašle nejdříve 15 dnů před volbami.Volič, který má trvalý pobyt (kdekoliv) na území ČR, avšak je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím, se může zúčastnit voleb pouze na základě předložení voličského průkazu vydaného zastupitelským úřadem ČR.

Volič, který má trvalý pobyt ve volebním obvodu, v němž jsou doplňovací volby vyhlášeny, a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, může hlasovat v doplňovacích volbách do Senátu PČR na základě předložení voličského průkazu, který mu bude vydán zastupitelským úřadem ČR, nebo i bez voličského průkazu, avšak v takovém případě musí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného na velvyslanectví a potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, které mu velvyslanectví vystaví, musí předložit v den voleb okrskové volební komisi, která voliče zapíše do stálého seznamu voličů v místě jeho trvalého pobytu. Ve smyslu ust.§ 4 zákona č. 247/1995 Sb., v platném znění, může být volič zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

Státní občané ČR zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí mohou na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli volebním okrsku volebního obvodu, ve kterém jsou volby vyhlášeny.Zájemcům o účast na hlasování při nadcházejících senátních volbách se doporučuje, aby se na Velvyslanectví ČR v Bratislavě telefonicky (02-592 033 01) ujistili o svém zápisu ve zvláštním seznamu voličů, příp. se informovali o náležitostech žádosti o zápis do seznamu či žádosti o vydání voličského průkazu.

Před vlastním hlasováním se volič musí ve volební místnosti prokázat platným dokladem České republiky, kterým může být  cestovní pas ČR, diplomatický pas ČR, služební pas ČR, občanský průkaz ČR nebo cestovní průkaz ČR.

Další informace k volbám jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

DokumentyUpozornění pro české občany k doplňovacím volbám