Usnesení Valného shromáždění Českého spolku v Košicích ze dne 12. 3. 2011

Valné shromáždění
schvaluje

  • Zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2010
  • Zprávu o hospodaření za rok 2010
  • Zprávu revizní komise za rok 2010
  • Plán činnosti na rok 2011

Členský příspěvek na rok 2012 ve výši 10 € pro pracující a 6 € pro nepracující

V Košicích 12. 3. 2011

Výroční zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2011, přednesená na valném shromáždění

 

DokumentyVýroční zpráva o činnosti a usnesení VZ Českého spolku v Košicích z 12. 3. 2011