Ve dnech 13. a 14.října 2012 se konalo v Košicích v hotelu Akadémia výroční zasedání Českého spolku na Slovensku.
Zúčastnilo se podle presenční listiny 16 delegátů z devíti  Českých spolků  takto:  ČS Bratislava 1 (1 omluvený),  ČS Trnava 2, ČS Trenčín 1, ČS Žilina 1, ČS Martin 2, ČS Zvolen 1, ČS Liptovský Hrádek 2, ČS Stará Ľubovňa 2, ČS Košice 2.
Prvním bodem programu byl Seminář – kultura národnostních menšin na Slovensku.
Zabývali jsme se kontrolou plnění úloh z jarního zasedání v Martině:
Dnem 22. 6. 2012 byl Český spolek Poprad vymazán na Ministerstvu vnitra SR ze seznamu   občanských sdružení. Potvrzení o tomto obdržel ČSnS.
Jelikož podle dokladů (a podle dne konání 15. výroční) bude 20. výročí trvání Českého spolku na Slovensku až v roku 2014, přesouvá se úloha příprav oslav až na rok 2013. To ovšem nebrání, aby podle přijatých postupů už s předstihem se nemyslelo na tuto oslavu.
Úloha, aby České spolky posílali na cske.sk příspěvky o své činnosti, trvá.
Otázka financování kultury národnostních menšin vzhledem na situaci v letošním roce byla průběžně na programu na zasedání výboru při Úřadu vlády.
Svolat školení na otázky daňové, pracovně právní a ostatní není možné, jelikož ČSnS nemá na to finance (na zaplacení odborníka) a je to za nynějších poměrů zbytečné. Předpisy a zákony se i během roku mění. ČS jsou samostatné právnické osoby, a proto v případě potřeby si školení zajistí v místě a ze svých zdrojů.
Zprávu o hospodaření za rok 2010 a rok 2011 zpracovala a přečetla hospodářka ČSnS  Miluše Babjáková.
Zprávu revizní komise za uvedené období přečetla předsedkyně RK Oldřiška Morvayová.
Na základě registračního listu vznikl ČS Stará Ľubovňa, proto jeho předseda může být volenýn členem předsednictva Českého spolku na Slovensku.
Byla zvolena mandátová komise k volbám ve složení: Oldřiška Morvayová, Marie Koscelanská, Margita Pokrievková. Na základě připomínky MUDr. Takácsové v souladu se stanovami ČSnS je třeba volit 3 člennou revizní komisi. Proto byla na kandidátku do revizní komise doplněna Ľudmila Pacáková.
Byla zvolena volební komise ve složení: Ivana Šipošová, Miroslav Nesrsta, Ľudmila Pacáková.
Provedení voleb: Mandátová komise konstatovala, že je 16 přítomných voličů a bylo převzato 16 volebních lístků. Volební komise konstatuje, že se voleb zúčastnilo 16 přítomných. Všichni navrhovaní kandidáti byli jednohlasně zvoleni.
Předsedou byl zvolen Ing. Pavel Doležal.
V dalším jsme si vyslechli zprávy o činnosti jednotlivých ČS.
Zprávu za ČSnS dal Ing. Doležal. Konstatoval, že byly podané žádosti o dotace na ÚV 3 a rovněž 3 žádosti o finanční dary z MZV ČR. Je to namáhavé, jelikož vše kolem těchto projektů provádí pouze Ing. Doležal a M. Babjáková (v jedné osobě tajemník a hospodář). Příští rok bude z tohoto důvodu podáno méně žádostí.

Ze zpráv jednotlivých zástupců vyplývá, že práce v jednotlivých regionech neustává. Česká menšina dává o sobě podle možností vědět nejenom členům, ale i majoritě SR jak už různými kulturními akcemi, přednáškami, výlety do přírody. Akce presentují v místních i celoslovenských médiích. Spolky, které z důvodů pracnosti nedávají žádosti na finanční podporu na Úřad vlády SR, v práci nepolevují a konají akce podle finančních možností členů. Oblíbené jsou zájezdy do Čech, ale i kratší zájezdy na Slovensku, na místa kde působili významné české osobnosti. Také klubová činnost funguje jak z financí spolků nebo i z dotací Úřadu vlády SR nebo peněžních darů z ČR. Dá se říci, že aktivita spolku záleží na zájmu členů, věku členů a ochotě pracovat pro menšinu.
Na závěr výročního zasedání bylo přijato usnesení.

Miluše Babjáková

Český spolek na SlovenskuZápis z výročního zasedání Českého spolku na Slovensku v Košicích