Předneseno na valném shromáždění Českého spolku v Košicích dne 21. 3. 2015

vz-2015Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové!
V souladu se stanovami našeho sdružení Vám, jako nejvyššímu jeho orgánu, předkládám ke schválení zprávu o činnosti v roce 2014. Zpráva je, jako obvykle, doprovázena promítáním obrazové dokumentace.
Na předcházejícím Valném shromáždění jsme se sešli v sobotu, 22. března 2014 a mezi jinými dokumenty jsme schválili návrh činnosti pro rok 2015. Jednotlivé programy byly pak realizovány převážně na základě projektů finančně podpořených Úřadem vlády SR v programu Kultura národnostních menšin 2014, dále na základě projektů podpořených finančním darem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a třetím zdrojem financování byl vlastní rozpočet organizace, tvořený příjmy z členského příspěvku. Vlastní zdroje se podílely na financování všech programů bez výjimky a byly z nich hrazeny také režijní a administrativní náklady sdružení. Z finančního daru České republiky byl hrazen Český ples a doplnění knižního fondu spolkové české knihovny a zajištěno spolufinancování projektu Dny české kultury 2014, Ženský sbor Českého spolku v Košicích, měsíčník Stříbrný vítr, webová stránka, a víkendové programy pro děti.

Samostatnou částí zprávy o činnosti Spolku za rok 2014 je také zpráva o činnosti našeho Místního klubu v Michalovcích, kterou po skončení mojí zprávy přednese jeho nová předsedkyně, Vlasta Vojníková.
V následující zprávě jsou pro větší přehlednost programy, jako vždy, rozděleny do několika oblastí.

 

Kulturní a společenské programy
Jako každým rokem, tak i v roce 2014 tvořily tyto programy největší část činnosti Spolku.
Hned začátkem roku, 12. ledna jsme na malé slavnosti, spojené s bohoslužbou, poděkovali při příležitosti ukončení mise vikáři Církve československé husitské, Jánovi Laukovi za duchovní péči o členy české komunity i za přátelství a spolupráci s Českým spolkem.
Prvním z velkých programů byl vzápětí 21. ročník Českého plesu v Domě umění 18. ledna, v jehož koncertní části se představil český zpěvák Dalibor Janda, se svou dcerou Annou, jako hostem koncertu. 1. dubna poctila Český spolek svou návštěvou velvyslankyně České republiky na Slovensku, paní Livie Klausová. Při její návštěvě ve spolkových prostorech jsme jí představili práci našeho sdružení, o níž se vyjádřila s velkým uznáním. Prohlédla si také spolkovou kroniku.
Dalším programem byl oblíbený a jako vždy hojně navštívený Zahradní koncert v Botanické zahradě 5. června, se svou hudební i společenskou částí. Po jiná léta jsme se vždycky začátkem července těšili na zájezd do Lúčky u Rožňavy, v roce 2014 jsme ekumenickou slavnost k uctění památky Jana Husa nepořádali, pro havarijní stav historického husitského kostelíka. Početná výprava Českého spolku v Košicích se v září zúčastnila setkání Českého spolku na Slovensku v Žiarské dolině.
V neděli 28. září jsme se bavili na Svatováclavském posvícení, tentokrát na novém místě, v hotelu Centrum. Samozřejmě jsme neopomněli ani uctít památku patrona košických Čechů, sv. Václava, slavnostní bohoslužbou 2 dny před jeho svátkem.
21. ročník festivalu Dny české kultury 2014 jsme realizovali ve dnech 26. září – 8. listopadu v Košicích, Staré Ľubovni, Prešově, Trebišově, Rožňavě, Kežmarku a Michalovcích. V jeho programu byly uspořádány výstavy: Olympijské hry okem českého fotografa – autor Roman Vondrouš, UNESCO památky České republiky (Košice, Stará Ľubovňa), Pověsti nezbedné a báje divuplné z Prahy a dvanáctera měst – autor Liviusz Gyulai, člen Kruhu přátel české kultury Bohemia, Budapešť, výstava ilustrací Martina Velíška k českému překladu knihy Grónské mýty a pověsti a ve spolupráci s PKO Prešov 2 výstavy v galerii Caraffova věznice – Třebíč město památek UNESCO a Česko očima Slováků. První z nich byla představena také v Trebišově. Koncertů české hudby bylo v tomto ročníku festivalu o něco více, neboť rok 2014 byl Rokem české hudby. Koncert dvojice Pavlína Švestková – zpěv a Markéta Janáčková – klavír zazněl v příjemném prostředí koncertního sálu Státní konzervatoře a také ve Staré Ľubovni, výborný komorní orchestr Martinů Strings Praque koncertoval ve slovenské premiéře nejprve v Evangelickém kolegiu v Prešově a poté v Historickém sále Východoslovenské galerie v Košicích. Nechybělo ani Kvarteto Martinů, s výborným literárně-hudebním programem o životě a díle Bedřicha Smetany Z mého života, který prezentovali ve Staré Ľubovni, Michalovcích a Košicích, za spoluúčinkování českého herce Alfréda Strejčka. Košický koncert ve své druhé části uvedl také kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek, v podání Kvarteta Martinů, našeho Ženského sboru, sólistů, dirigenta Opery ŠD v Košicích Igora Dohoviče a Alfréda Strejčka. Obrovským zážitkem bylo kompletní uvedení Dvořákových Biblických písní se sólistou Opery ŠD v Košicích Mariánem Lukáčem a orchestrem Musica Iuvenalis (Košice, Stará Ľubovňa). Ve spolupráci se Státní filharmonií v Košicích zazněl i koncert s názvem Rok české hudby. Závěr hudebních produkcí potom tvořily 2 koncerty Smíšeného pěveckého sboru Foerster z Jičína, jeden z nich byl součástí oslav 20. výročí Českého spolku na Slovensku, za účasti paní velvyslankyně Livie Klausové. Účastníci potvrdí ojedinělou atmosféru této slavnosti, pořádané 8. listopadu 2014 v Historickém sálu Východoslovenské galerie v Košicích Českým spolkem na Slovensku. Pro děti bylo uspořádáno 8 představení klasického marionetového souboru Boučkovo loutkové divadlo z Jaroměře v košickém Loutkovém divadle a v 6 knihovnách pro děti a mládež v okolních městech. Soubor také v Košicích na celý měsíc umístil výstavu svých marionet a divadélek, volně přístupnou všem návštěvníkům divadelních loutkových představení v měsíci říjnu. Součástí Dní české kultury byla také 1 část literárně-hudebního cyklu „Už vím, co číst a poslouchat“, o životě a díle českých hudebních umělců, ať skladatelů nebo interpretů a jejich zobrazení v literatuře. Mezinárodní český klub prezentoval již 3. část svého filmového dokumentárního cyklu České kořeny, tentokrát o krajanech ve Vídni. Promítání filmu bylo doplněno besedou se spoluautorkou filmu, redaktorkou časopisu Český dialog Martinou Fialkovou. Není možné nevzpomenout také velmi zajímavou přednášku bývalého českého velvyslance v Dánsku, Zdeňka Lyčky o zásadním podílu církve Moravských bratří na kristianizaci Gronska / Košice, Michalovce, Stará Ľubovňa /. Součástí 21. ročníku Dní české kultury byla také část projektu s názvem Poznej Československé legie, a to výstava Obrana hranic Československa v letech 1918 – 1919 a přednáškové odpoledne. Více o projektu ještě v části o práci s mládeží. Při slavnostním setkání u pomníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika jsme si připomenuli 96. výročí založení ČSR.
Ke kulturním programům patřil v roce 2014 také cyklus minivýstav s názvem Česká kultura v malém, který ve Společenském klubu uvedl postupně výstavy Karikaturní portréty osobností české kultury, Výtvarná tvorba členů Českého spolku v Košicích, Výtvarná pocta Vladimíru Menšíkovi, autorskou výstavu člena Českého spolku v Košicích, Jozefa Henzélyho a výstavu z projetu Zima očima dětí. K velmi úspěšným programům v roce 2014 patřil také tradiční hudebně – literární program České Vánoce 2014, kterému 14. prosince sotva stačil prostor sálu Společenského pavilonu v Košicích, záměrně vybraný větší, než v předcházejících letech.
Významnou složkou naší kulturní činnosti, která účinně prezentuje českou hudební kulturu, českou menšinu a Český spolek v Košicích je činnost Ženského sboru Českého spolku v Košicích. Projekt byl realizován během celého roku 2014. Sbor je jediným uměleckým souborem české národnostní menšiny v SR a reprezentoval menšinu doma i v zahraničí. V roce 2014 to bylo 7 samostatných koncertů a 5 vystoupení. Scházel se k pravidelným zkouškám každý týden s výjimkou letních prázdnin. Absolvoval také 2 víkendová pracovní soustředění – v květnu a listopadu. Během nich kompletizoval program významnějších koncertů, hlavně adventních a vánočních, s mnohými novými skladbami a také zahraniční vystoupení a koncert pro Dny české kultury. Sbor absolvoval na přelomu května a června 2014 festival pěveckých sborů Foerstrovy Osenice, v Českém ráji, kde provedl mimo jiné Otvírání studánek s členy Kvarteta Martinů a Alfredem Strejčkem a účinkoval při bohoslužbách v kostele sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích. Z dalších účinkování to byla slavnostní bohoslužba Církve československé husitské v lednu, koncert v programu Dní české kultury 2014 – již zmíněné Otvírání studánek s Kvartetem Martinů 22. října. 8. listopadu účinkoval jako host koncertu sboru Foerster na oslavách 20 let Českého spolku na Slovensku, 29. listopadu tradičně v programu Adventního večera slova a hudby v Margecanech, 7. prosince měl adventní koncert v Slanci, 14. prosince uvedl na Českých Vánocích v Košicích ve slovenské premiéře Vánoční mši českého skladatele Františka Jiříma, 19. prosince měl vánoční koncert v Kostoľanech nad Hornádem, 21. prosince v Michalovcích a 28. 12. uzavřel rok 2014 uvedením Druhé české vánoční mše Eduarda Marhuly při slavnostní bohoslužbě v košickém kostele na sídlišti KVP.
Do galerie jubilantů Českého spolku v Košicích jsme 28. září zařadili dalšího člena.

Vzdělávací programy
Do oblasti vzdělávání patří především programy Společenského klubu v projektu Poznávej klenoty své domoviny. V roce 2014 to bylo celkem 25 programů v oblasti české literatury, historie, umění, vědy, divadla, hudby i turistické poznávací aktivity. O všech jste se dočetli na naší webové stránce a v časopisu.
1. ročník hudebně – literárního cyklu s názvem Už vím, co číst a poslouchat, navazující na čtyřletou tradici programu Už vím, co budu číst, ve svých 4 částech uvedl vyprávění a hudební ukázky na téma Divadlo Semafor, Eva Urbanová, Hana Hegerová a Mozart v Praze.
Především mládeži byl určen vzdělávací program Poznej Československé legie. Jeho součástí byla výstava Obrana hranic Československa v letech 1918 – 1919, naučné leporelo, vydané k této výstavě, komentovaná prohlídka výstavy, přednáška pro veřejnost a 2 víkendové vzdělávací pobyty mládeže – v Medzevě a Košické Belé, které byly realizovány podle metodiky České školy bez hranic a jejich programu Výtvarníci v Československých legiích. V obou částech se zúčastnilo 20 mladých lidí, kterým se dostalo množství zajímavých historických informací o Československých legiích. Pro některé z nich to bylo něco dosud neznámé a nepoznané. Projekt byl realizován ve spolupráci s Československou obcí legionářskou.
Podzimní vzdělávací akademie, realizovaná v předcházejících letech, se v roce 2014 nekonala, protože na ni nebylo možné vytvořit projekt na dotaci v programu Kultura národnostních menšin.
Do oblasti vzdělávání patřil také cyklus přednášek z české historie – Osoby a události v Místním klubu v Michalovcích, který v 5 částech uvedl téma 1. světové války, se zaměřením na Československé legie a spolupatřičnost českého a slovenského národa.
Vzdělávací funkci plní také knihovna Spolku, do níž bylo v roce 2013 zakoupeno 21 nových českých titulů, další knihy jsme obdrželi jako dar Československé obce legionářské a také od soukromých osob. Fonotéka se rozšířila o dar paní velvyslankyně Livie Klausové. Do registru byl zařazen i další notový materiál pro sbor.

Programy pro děti a mládež
V roce 2014 jsme realizovali pro děti předškolního a mladšího školního věku vzdělávání v českém jazyku ve dvou prodloužených víkendech hravou formou v programu Z pohádky do pohádky. Obou částí se zúčastnili spolu s dětmi jejich rodiče nebo prarodiče, účastníků bylo v první části 37, v druhé části 40. Programy pro děti jsme ještě doplnili hravým vzdělávacím programem Zima očima dětí.
Vzdělávací tábor pro mládež se v roce 2014 nekonal a byl nahrazen projektem Poznej Československé legie, o kterém jsme referovali v části o vzdělávání.
Soutěžní programy
Soutěž Regionální české spolky ve fotografii byla vypsána také pro rok 2014 a byl to její 5. ročník. Exponáty soutěže byly vystaveny od 12. června ve společenském klubu, vítězové ve 3 kategoriích obdrželi věcné ceny.

Informační a dokumentační činnost
Webová stránka
Webstránky Českého spolku v Košicích v roce 2014 navštívilo 10.512 (876 měsíčně) unikátních návštěvníků celkem v 17.845 (1.487 měsíčně) návštěvách, v průběhu kterých shlédli 79.277 (6.606 měsíčně) stránek. Nejvyšší počet návštěvníků jsme zaznamenali v říjnu (1.217), největší počet zhlédnutých stránek v únoru (14.669). V roce 2014 jsme zveřejnili celkově 124 článků, žánrově rozdělených od pozvánek přes krátké zprávy z akcí, reportáže z výletů a návštěv nejrůznějších míst na Slovensku i v Čechách až po fotoreportáže z nejvýznamnějších akcí, které naše spolky pořádaly. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku uživatelů a návštěvníků našich webstránek se nám stále nedaří rozšířit komunikaci prostřednictvím komentářů i když pozitivních reakcí na aktivity spolků máme hodně. Nabídka obsahu byla v roce 2014 rozšířena o pravidelné zprávy o dění v krajanských spolcích v dalších zemích. Vybrané články byly v roce 2014 přetištěny v dvouměsíčníku Stříbrný vítr.
Stříbrný vítr
Spolkový časopis Stříbrný vítr v roce 2014 prodělal mírnou změnu dizajnu, vycházel na 16 stránkách v plnobarevné verzi. V roce 2014 bylo vydáno 6 čísel časopisu v celkovém rozsahu 96 stránek v nákladu 350 kusů jednotlivě, celkem v nákladu 2.100 kusů. V časopise bylo zveřejněno 80 článků od 18 autorů a 190 snímků od 17 autorů. Rok 2014 byl ve znamení stabilizace okruhu dopisovatelů a výrazného zvýšení jazykové stránky časopisu, k čemu významnou měrou přispěla práce korektorky.
Obsah a tematické zaměření časopisu v roce 2014 zajišťovala redakční rada, která se scházela pravidelně dvakrát měsíčně. Časopis byl distribuován členům Českého spolku v Košicích, do regionálních Českých spolků na Slovensku, do vybraných knihoven a dalších kulturních institucí, do ostatních krajanských spolků jiných národnostních menšin, žijících na Slovensku a také na spolupracující samosprávy. Časopis jsme používali i jako propagační materiál, svědčící o naší práci na mezinárodních setkáních (v Praze, Budapešti a jinde) a na dalších akcích Českého spolku, určených pro širokou veřejnost. Elektronická verze časopisu je k dispozici na webových stránkách Českého spolku v Košicích (cske.sk).
Uveřejněno bylo 80 článků od 18 autorů z regio­nálních Českých spolků kromě Bratislavy a 190 fotografií od 17 autorů, které podávali zprávu o spolkové činnosti české menšiny na Slovensku.
Kronika a spolková kancelář
Všechna spolková činnost je na vysoké výtvarné a faktografické úrovni dokumentována ve spolkové kronice, jejíž část je digitalizovaná. Zájemci si ji mohou prohlédnout v Českém spolku v Košicích v otvíracích hodinách.
Spolková kancelář obstarává veškerý osobní, písemný, telefonický a mailový styk s členskou základnou a zevními subjekty, stará se o administrativní přípravu a koordinaci projektů a vede hospodářskou agendu.
V této části chci uvést ještě několik poznámek ke dvěma zásadním problémům spolkového života v roce 2014. Prvním bylo financování cestou programu Kultura národnostních menšin. V roce 2014 mohl každý žadatel, tedy i Český spolek v Košicích žádat o dotace na projekty v objemu celkem 100.000 euro. Z toho důvodu jsme nemohli podat projekty na mládežnický tábor, podzimní vzdělávací akademii, víkendové soustředění pěveckého sboru a projekt Česká hudba v průběhu století. Protože však nepochopitelným rozhodováním odborné poradní komise, v níž měli mimochodem většinu zástupci české menšiny, došlo k drastickému krácení žádaných sum dotace, zůstalo nevyčerpaných z kvóty pro českou menšinu 64.000 euro. Proto jsme v 2. výzvě žádali o prostředky na další projekty, uspěli jsme ovšem pouze částečně, sumy byly opět drasticky kráceny na poloviční hodnoty a projekt koncertu souboru Hradišťan nebyl schválen. Tak se stalo, že se z kvóty nevyčerpalo 22.000 euro, které se vrátily do státního rozpočtu. Stali jsme se tak jedinou menšinou, která prostředky nevyčerpala. Proto jsme ve Výboru pro národnostní menšiny trvali na tom, že limit sumy pro žadatele je nutné zvýšit na 150.000 euro a komise, která se ujme funkce v roce 2015 musí být složena z nových nominantů menšiny, což se také stalo. S potěšením konstatuji, že práce nové komise, která zasedala před 2 týdny je bezproblémová a rozhodnutí o dotacích na rok 2014 je příznivé. Tam, kde bylo potřebné některé projekty krátit, nestalo se to v takové míře, aby byly nerealizovatelné.
Druhým problémem bylo nevhodné, urážející použití státní vlajky České republiky na výstavě Privátní nacionalismus, v košické Kunsthalle. Pořadatelem byla organizace K 13 Košické kultúrne centrá, což je příspěvková organizace města Košice. Výsledkem našich následných kroků bylo to, že Ministerstvo kultury SR a Úřad vlády SR zrušily dotaci pro tuto výstavu. Město Košice bohužel z incidentu nevyvodilo žádné konsekvence, ani se české menšině nebo České republice neomluvilo.

Duchovní život, spolupráce s jinými subjekty
V roce 2014 se nadále udržoval řádný běžný stav kapličky sv. Jana Nepomuckého na Dolním Bankově. Protože kaple patří do nově zřízené farnosti Košice – Podhradová, péče o její stavební stav se od roku 2015 ujme tato farnost. Každou sobotu se v kapli Geriatrického ústavu sv. Lukáše sloužila katolická bohoslužba v českém jazyku, k svátku sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava se sloužila slavnostní liturgie a to na Horním Bankově a v kapli sv. Michala. Pokračovala také spolupráce s Církví československou husitskou, jejíž košickou obec vede po odchodu předchozího duchovního správce Jána Lauka novokněz Mgr. Bohumil Kaman, člen našeho předsednictva.
Z regionálních Českých spolků jsme spolupracovali hlavně s Českým spolkem ve Staré Ľubovni a to ve Dnech české kultury, kde jsme realizovali několik programů.
Předsedkyně Českého spolku v Košicích zastupuje českou menšinu ve Výboru pro národnostní menšiny a etnické skupiny, který je poradním orgánem Rady vlády pro lidská práva, národnostní menšiny a rodovou rovnost. Druhou zástupkyní menšiny je PhDr. Hana Zelinová, ředitelka Muzea české kultury v Martině. Pokračovala spolupráce s Kruhem přátel české kultury Bohemia v Budapešti a Československým ústavem zahraničním. Při realizaci Dnů české kultury s námi dále v roce 2014 spolupracovala Konzervatoř a Státní filharmonie v Košicích, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košicích, Fotogaléria Nova, Hotel Centrum, Bábkové divadlo Košice, Slovenské technické muzeum, Štátna vedecká knižnica, Knižnica pre mládež v Košicích, Knižnica Pavla Dobšinského v Rožňavě, Detská knižnica Slniečko v Prešově, Mestská knižnica v Kežmarku, Ľubovnianska knižnica ve Staré Ľubovni, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovcích, PKO Prešov, MKS Kežmarok a Zemplínska knižnica v Trebišově, Československá obec legionářská, České centrum Bratislava a agentura Czech Tourism. Všem těmto patří náš dík za spolupráci.

Děkuji všem členům předsednictva za svědomitou a poctivou práci v prospěch české menšiny, jak garantům projektů, tak službě v kanceláři, manželům Sedlatým, kteří pomáhají s projektovou agendou a pozvánkami. Děkuji revizní komisi, redakční radě a korektorce časopisu, dirigentce sboru Olze Varínské, korepetitorce Zuzaně Žegleňové a poradci sboru Karolovi Petróczimu. Děkuji Václavovi Sedlatému za přípravu promítání fotodokumentace.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích

Usnesení VS Českého spolku v Košicích

{jcomments on}

mersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayanmersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayan