Předneseno na Valném shromáždění Českého spolku v Košicích dne 20. 3. 2010.

Vážení členové Českého spolku v Košicích,
dovolte, abych vám předložila zprávu o činnosti Spolku za rok 2009.

Rok 2009 byl rokem, v němž uplynulo 15 let od řádného ustanovení Českého spolku na Slovensku jako občanského sdružení české národnostní menšiny ve Slovenské republice. Jeho jednotlivé regionální organizace se v roce 2005 transformovaly na samostatné regionální spolky. Český spolek v Košicích tedy v roce 2009 pracoval jako samostatný právní subjekt už pátým rokem.

Základním rysem jeho činnosti nadále zůstalo otevření části programů veřejnosti, soustavná práce vlastního souboru a společenského klubu, práce s dětmi a mládeží, pokračování v některých oblíbených typech programů, hledání nových aktivit a účinný zájem o práci pro menšinu jako celek prostřednictvím spolupráce s Českým spolkem na Slovensku a také spolupráce s Českým centrem.
Realizované programy je možné rozdělit do několika kategorií. Jsou to programy společenské a vzdělávací, kulturní, práce s dětmi a mládeží, prezentace české kultury širší veřejnosti a činnost vlastního souboru, včetně jeho veřejného účinkování. Součástí činnosti jsou také mediální aktivity.

1. Programy společenské
16. český ples, pořádaný 24. ledna 2009, s vystoupením zpěvačky Nadi Urbánkové, plně navštívený, potvrdil vysokou společenskou prestiž české menšiny v Košicích a vysokou úroveň práce organizačního týmu, tvořeného celým předsednictvem Spolku a částí spolkové mládeže.
Zahradní slavnost, uspořádaná 11. června v zahradě Českého centra, s úvodním koncertem, v komunitě velmi oblíbený, milý typ programu, společensky i kulturně vydařený, s vysokou úrovní spolupatřičnosti komunity, která tento program považuje za sváteční setkání. Garantkou projektu byla Alena Királyová.
Svatováclavské posvícení, pořádané tentokrát 27. září, v předvečer svátku hlavního českého patrona, tradiční program typu společenské zábavy, oblíbený, organizačně dobře zvládnutý, problémem však začíná být jistý stereotyp. Garantkou projektu je paní Marie Harmatová.

2. Programy vzdělávací
Pravidelné setkávání Společenského klubu v projektu Poznávej klenoty své domoviny, celoroční projekt, vynechávající pouze období letních prázdnin, projekt s 29 vydařenými programy z oblasti literatury, hudby, výtvarného umění, historie, výtvarných dílen, zájezdů. Samozřejmě v tomto typu programu se mísí vzdělávací složka se složkou kultury.
Z nejvydařenějších jednotlivých jeho programů lze jmenovat například 4 hudební a literární odpoledne v Hudebním salonu VKJB, organizovala Eva Balušíková, další literární programy – dílo Karla Klostermana, Antonína Sovy, Broučci Jana Karafiáta, hudební programy – Karel Kryl, B. Smetana a A. Dvořák, Karel Hašler, lidová písnička. Další témata vzdělávání – Šumava, Zahradníkův rok, světec Jan Nepomucký – výročí, poválečné české pohraničí, po stopách Čechů v Košicích, Tomáš Baťa, Jan Opletal, přednášky z oblasti péče o zdraví, včetně přednášky o podílu českých lékařů při ochraně zdraví na východním Slovensku, 2 výtvarné dílny, poznávací zájezdy do Spišské Soboty, Markušovců, Červeného Kláštora.
Garantkou projektu byla Miluše Babjákové.
I v roce 2009 se členové Spolku zúčastnili zájezdu do České republiky, byl to podzimní zájezd do jižních Čech, ve dnech 6. – 12. září, připravený jako vzdělávací akademie, program, o který je tradičně velký zájem, organizačně i obsahově velmi kvalitně připravený garantem projektu Jiřím Gregorkem, s pozoruhodně vysokou úrovní dokumentace.
Vzdělávací charakter měl také program Místního klubu v Michalovcích Česká literatura v průběhu století, vhodně stmelující členy MK a současně prezentující českou literaturu širší kulturní veřejnosti.

3. Programy kulturní
Zde je třeba uvést především Dny české kultury 2009, pořádané ve spolupráci s Českým centrem a několika jinými kulturními institucemi města. Festival, situovaný tradičně mezi dva české národní svátky, památku hlavního českého patrona, sv. Václava a výroční den vzniku ČSR, přinesl žánrově pestrou, ale programově velmi vyrovnanou nabídku české kultury . Jako po několik předcházejících let, otevřel jej koncert komorního orchestru Virtuosi di Praga, s tématem Sanctus Evropy. Hudebních programů samozřejmě bylo více – koncert Marty Kubišové, s názvem Já jsem já, byl současně i vyprávěním o jejím životním příběhu a navodil atmosféru pražského jara i něžné revoluce. Protagonisté dalších čtyř hudebních programů zastupovali mladou generaci české hudby. Barytonista Jakub Pustina, (tento program do festivalu přinesl Český spolek na Slovensku), uchvátil posluchače obou svých koncertů spontánností, lehkostí a přirozeností hudebního projevu, Československé komorní duo, houslista Pavel Burdych a klavíristka Zuzana Bérešová skutečně špičkovou kvalitou provedení. Nezapomenutelným zážitkem byly i oba koncerty dětského pěveckého sboru Motýli, ten v bardějovské bazilice sv. Egídia ještě umocněný ojedinělou akustikou prostoru. Koncertem české sólistky na basetový klarinet, Ludmily Peterkové s orchestrem Státní filharmonie v Košicích, za řízení jejího šéfdirigenta Zbyňka Mullera přispěla do programu festivalu ŠFK.
Jako každý rok, bylo opět několik dní věnováno českém filmu. Hlavním tématem byl animovaný film, zastoupený nejen promítanými snímky, ale také ojedinělou výstavou, organizovanou Českým centrem, o tom, jak se animovaný film dělá. Ve slovenské premiéře byl uveden i film Kdopak by se vlka bál, režisérky M.Procházkové, za osobní účasti režisérky a její matky, spisovatelky Lenky Procházkové, autorky námětu filmu, s kterými diváci po skončení filmu besedovali.
Vernisáže výstav bývají navštívené hojně, po nich už je návštěvníků obvykle málo. To neplatilo o výstavě reprodukcí malíře Josefa Lady, kam chodily celé zástupy i těch nejmenších (cca 4 000 návštěvníků). Ze zcela jiného soudku byla výstava 2+1, Keramika, papír, hedvábí tří sourozenců, I.a T. Čepka a jejich sestry M. Tajtákové, jimž Český spolek v Košicích, jako svým členům, připravil již druhou výstavu jejich výtvarných děl – garanta projektu Eva Balušíková. Možná pro někoho i trochu kontroverzní výstava fotografií Sáry Saudkové , kterou pořádalo, právě tak jako výstavy následující, České centrum, shlédlo cca 3 000 návštěvníků. Českou hudební kulturu prezentovala výstava Čeští hudební velikáni (Dvořák, Smetana, Janáček) i výstava Bohuslav Martinů, k jeho letošnímu 50. výročí smrti. K tématu sametové revoluce se vrátila výstava Revoluční plakát a dobu normalizace reflektovala výstava Bloudění mezi srpnem 68 a listopadem 89.
Také milovníci divadla si našli svůj večer v podobě představení Zhasněte lampiony, Velmi zajímavý byl také film o české legendě, písničkáři Karlu Hašlerovi.
Závěr festivalu patřil výročí vzniku Československé republiky. Nejprve slavnostní večer, s koncertem folklorní skupiny Košickí parobci a Ženského sboru Českého spolku v Košicích, za účasti nového velvyslance ČR na Slovensku, Jakuba Karfíka, poté vzpomínková slavnost u pomníku T.G.Masaryka a M.R.Štefánika v Košicích, na kterou přišli i představitelé města a hosté z ČR a posléze promítání amerického dokumentárního filmu o neuvěřitelném příběhu československých legií, Náhodná armáda.
Garantem projektu byla předsedkyně Spolku Dagmar Takácsová.
Tradicí se stalo setkání v Lúčce u Rožňavy, v místech zříceniny Husitského kostelíka, pořádané již potřetí ve spolupráci s Církví československou husitskou, a to 28. června, při příležitosti blížícího se výročí upálení M. J. Husa, s ekumenickou bohoslužbou a následujícím koncertem české hudby. Je oblíbeno a hojně navštěvováno nejen členy spolku ale i místními občany. Poděkování garantce projektu Miluši Babjákové a Bohumilovi Kamanovi.
České Vánoce v Košicích a v Michalovcích jsou neodmyslitelnou součástí spolkového života každým rokem, tak tomu bylo i letos v Michalovcích 15. prosince, kde charakter tohoto setkání je spíše společenský a 20. prosince v Košicích, kde hlavní část programu tvoří program vánočního slova a hudby a následující společenské setkání, za vysokou úroveň děkujeme Evě Balušíkové.

4. Programy pro děti a mládež
Základními programy pro tyto věkové kategorie i v roce 2009 byly oba letní tábory, pro děti 1. – 9. srpna, pro mládež 14. – 24. srpna, oba v obci Medvedie, připravené jako 8-, resp. 10-denní vzdělávací program na dané téma. Tábory částečně a poměrně úspěšně nahrazují chybějící vzdělávaní dětí a mládeže v českém jazyku, literatuře, historii, umění, reáliích. Mladá generace se na nich zúčastňuje s velkým zájmem a je s jejich náplní a organizací spokojena. Spokojenost je i na straně rodičů. Velké poděkování patří Jitce Smrigové a jejím mladým spolupracovníkům, současně i za realizaci mikulášského setkání mladších dětí, realizované v prosinci.
Výtvarná dětská soutěž o nejlepší návrh českého europlatidla přinesla nejen zajímavé návrhy, vystavené potom ve dnech 30. 10. – 13. 11. pro veřejnost, ale také pomohla obnovit zájem o spolkovou výtvarnou činnost dětí po tom, co generace malířského symposia Miniimprese už odrostla dětskému věku. Poděkování za realizaci Evě Balušíkové a Jitce Smrigové.

5. Činost Ženského sboru Českého spolku v Košicích
Ženský sbor Českého spolku v Košicích připravil v roce 2009 devět samostatných koncertů v SR, dva v České republice. Absolvoval dvě víkendová soustředění. Pro svá vystoupení nacvičil opět mnoho nových skladeb, zejména pro vánoční koncerty české hudby. V některých koncertech spoluúčinkovali komorní orchestry Musica Iuvenalis a Camerata Letitiae a sólisté – člen Opery ŠD v Košiciach M. Lukáč a jiní.
Přehled koncertů
2. 4. Postní koncert, G.B.Pergolesi: Stabat Mater, Čaňa
5. 5. Koncert české národnostní menšiny, Košice, Dolní brána
30. 5. Koncert pro lázeňské hosty, Tatranská Lomnica
17. 9. Bohuslav Martinů: Otvírání studánek, Praha, Valdštejnský palác, zahajovací koncert 3. medzinárodného krajanského festivalu; týž den stejný koncert ve Státním zámku v Jičíně
2. 10. Slavnostní koncert k 15. výročí Českého spolku na Slovensku, Bratislava
23. 10. Slavnostní koncert k výročí vzniku ČSR, Košice, SKC Južan
13. 12. Vánoční koncert, Martin
17. 12. Vánoční koncert, Michalovce
19. 12. Vánoční koncert, Margecany
20. 12. České Vánoce v Košicích
Dále sbor účinkoval v již zmíněných programech Zahradní slavnosti a Svatováclavského posvícení v Košicích a koncertu v Lúčce a také v programu Juniálesu v Myslavě. Poděkování patří dirigentce Olze Varínské, klavíristkám Janě Takáčové a Márii Uhrínové, triu sboru, manažérce Ivetě Kurčákové, dokumentaristkám Anně Karafové a Olze Longauerové, Darině Petrušové za péči o archiv a v neposlední řadě všem členkám sboru. Garantem projektu je předsedkyně Spolku.

6. Mediální aktivity
V roce 2009 jsme inovovali koncepci již existující webové stránky a koncem 2. pololetí se poměrně dařilo udržovat aktuální úroveň informací na ní. V rámci projektu podpořeného MK SR je stránka koncipována jako médium, které by mělo spojovat všechny regionální Spolky a ČSnS a které má současně svou tištěnou verzi. V roce 2009 vyšla 3 čísla tištěného výběru ze stránky pod názvem Stříbrný e-vítr. Děkujeme garantovi projektu, Jiřímu Zaťovičovi a manželům Sedlatým. Články o realizovaných akcích se objevují také na krajanském webu krajane.net a v časopise Český dialog, šoty z akcí jsou v STV.

7. Koordinační činnost, administrativa, jiné aktivity
Administrativní přípravu projektů MK SR a pomoc při realizaci těchto projektů včetně hodnocení a styku s MK SR, propagace a jiných činností spojených s projekty, jakož i realizaci velké části administrativní činnosti měl také v roce 2009 na starosti Václav Sedlatý za účinné pomoci své manželky Blanky. Velmi děkujeme.
O provoz kanceláře Spolku a styk s členy se staraly E. Timcsáková, A. Šiklová, V. Kisucká a M. Koscelanská, která také pečuje o evidenci členstva, o úklid kanceláře a klubu pečuje A. Királyová.
O kapličku sv. Jana Nepomuckého a bohoslužby v českém jazyku se celý rok obětavě starala Zdenka Hloušková. Všem těmto dámám děkujeme.
V zprávě o hospodaření, která následuje, si budete moci vytvořit obraz o celkové výši obratu hospodaření našeho Spolku, který přesahuje 110 tisíc euro. Proto skutečně mimořádný dík patří za celoroční soustavnou a spolehlivou práci hospodářce Spolku, paní Jiřině Tóthové.

8. Vztahy k jiným subjektům a veřejnosti
Hlavním naším spolupracovníkem při prezentaci české kultury pro veřejnost je České centrum Košicích a to zejména ve společně realizovaných Dnech české kultury. Na programu tohoto festivalu spolupracovali také další subjekty, již jmenovaný Český spolek na Slovensku, Verejná knižnica J.Bocatia, Město Košice, MČ Košice – Staré mesto, Štátna filharmónia, Štátna vedecká knižnica, kulturní instituce v Michalovcích, Kežmarku, Bardějově, Staré Ľubovni, Prešově.
Standardní úroveň měla také spolupráce s Velvyslanectvím ČR a panem velvyslancem Galuškou. Nový pan velvyslanec Jakub Karfík navštívil jako první z Českých spolků náš Spolek krátce po svém nástupu do funkce.
Československý ústav zahraniční, náš důležitý partner, zakoupil v uplynulém roce elektronický klavír pro náš sbor a knižní odměny pro dětskou výtvarnou soutěž.
Stabilní spolupráce je s Mezinárodním českým klubem a časopisem Český dialog. Všem jmenovaným patří poděkování.
S Českým spolkem na Slovensku jsme v roce 2009 strávili mnoho času řešením problému slovenského zákona o státním jazyku, ČSnS má účast na našem webu, účinně jsme pomáhali s oslavami 15. výročí ČSnS. Nabídli jsme opakovaně prostor na našem webu všem ostatním regionálním Českým spolkům, zatím zůstává tato nabídka nevyužita.
Dobrou spolupráci, za kterou děkujeme, jsme tradičně měli s Církví československou husitskou a jejím duchovním, p. vikářem Laukem, děkujeme také Katolické církvi za ochotu sloužit jednou týdně české bohoslužby.
V neposlední řadě patří poděkování také všem členům, kteří podporují činnost Spolku svou účastí na programech, drobnou pomocí a také inspirativními návrhy.

Vážení členové Českého spolku v Košicích, děkuji vám také za pozornost, s kterou jste vyslechli moji zprávu a kolegům Sedlatému a Zaťovičovi za přípravu obrazové dokumentace.

V Košicích 20. 3. 2010

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně
error: Obsah je chránený!!